Có được cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn?

Đã cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn nay yêu cầu cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có được không?

Bạn đọc có số điện thoại 0943139…gửi tới trangtinphapluat.com câu hỏi: Năm 2017, bà A làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND xã để đăng ký kết hôn tại Trung Quốc sau đó trốn về Việt Nam không đem được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũ trước đó về và bây giờ muốn làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khác để đăng ký kết hôn với người Việt Nam (họ đã có con chung rồi) có được không?

Trangtinphapluat.com trả lời như sau (mang tính tham khảo)

Phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trước đây

+ Theo Công văn 709/HTQTCT-HT ngày 25/4/2016 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, tại mục số 7  hướng dẫn  Việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo Khoản 6 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch được hiểu như sau:

Cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

– Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người khác (không phải với người được ghi trong giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã cấp trước đây) hoặc do giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng (quá 6 tháng kể từ ngày cấp) theo quy định thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây.

(Tất tần tật các vướng mắc về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cần biết)

– Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn mà không nộp lại được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã cấp trước đây , Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã căn cứ vào thông tin trong Tờ khai và Sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trước đây  trao đổi với cơ quan có liên quan để kiểm tra, xác minh về việc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp trước đây đã sử dụng hay chưa (nếu mục đích kết hôn tại UBND cấp huyện, cấp xã) . Nếu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trước đây được cấp để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì Sở tư pháp phải tập hợp đầy đủ hồ sơ báo cáo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực để Cục đề nghị cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, làm rõ. Trên cơ sở kiểm tra, xác minh, nếu người yêu cầu cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đảm bảo đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình , Cục hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực sẽ trả lời để UBND cấp xã cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu.

+ Công văn 1576/HTQTCT-HT ngày 23/11/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực hướng dẫn xác nhận tình trạng hôn nhân cũng hướng dẫn tương tự như trên (Xem Công văn 1576 tại đây).

Không nộp lại giấy xác nhận hôn nhân

Theo hướng dẫn tại Công văn số 784/HTQTCT-HT ngày 27/7/2017 của Cục Hộ tịch – Quốc tịch – Chứng thực, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thì để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền nhân thân, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp hướng dẫn nhân dân cấp xã thực hiện theo hướng:

Hướng dẫn xác nhận lại tình trạng hôn nhân
Hướng dẫn xác nhận lại tình trạng hôn nhân

Trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với công dân nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài , nay yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  để kết hôn với người khác hoặc để sử dụng vào mục đích khác mà không nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây thì UBND cấp xã không phải gửi hồ sơ đề nghị Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực xác minh, mà chủ động xác minh trực tiếp tại địa phương (thông qua tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ấp/xóm hoặc các tổ chức đoàn thể tại địa phương…) để nắm thêm thông tin về tình trạng hôn nhân thực tế của công dân, yêu cầu công dân có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình theo quy định tại Điều 4 Thông tư 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. Cơ quan đăng ký hộ tịch cần giải thích rõ để công dân biết và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc cam đoan không đúng sự thật.

Như vậy, căn cứ vào hướng dẫn trên thì UBND cấp xã tiến hành xác minh, yêu cầu công dân cam đoan, sau đó cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân để kết hôn.

(Xem tổng hợp công văn hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực mới nhất)

Phương Thảo.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *