Cấp phó ký quyết định xử phạt – ghi thế nào cho đúng?

Bạn Nguyễn Lê Tuấn hỏi: Tôi có một thắc mắc như sau, nhờ trangtinphapluat giải đáp!

Hiện nay, tôi đang dự thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo mẫu quyết định số 02 – Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ. Tuy nhiên, tôi có 01 vướng mắc khi soạn thảo tại mục: “THẨM QUYỀN BAN HÀNH”, mẫu hướng dẫn ghi: “Ghi chức danh và tên cơ quan của người ra quyết định”.

Như vậy, trong trường hợp này Phó Chủ tịch UBND xã ký quyết định xử phạt (Chủ tịch UBND xã đã có quyết định giao quyền) thì ghi “Phó Chủ tịch UBND xã HHN” hay ghi “Chủ tịch UBND xã HHN”.

Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

Theo biểu mẫu 02 về quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính thì về thẩm quyền ban hành ghi chức danh và tên cơ quan người đó, cụ thể:

Quy định về giao quyền cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính
Cấp phó ký quyết định xử phạt – ghi thế nào cho đúng?

CƠ QUAN (1)

Ví dụ: ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
——-

Ghi theo hướng dẫn của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/QĐ-XPHC

(2) Cẩm Phả, ngày …… tháng …… năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

* THẨM QUYỀN BAN HÀNH (3) Ghi chức danh và tên cơ quan của người ra quyết định.

Như vậy, đối với trường hợp cấp trưởng ký thì đương nhiên ghi chức danh cấp trưởng và tên cơ quan của cấp trưởng.

Ví dụ: CHỦ TỊCH UBND XÃ HHN

Tuy nhiên, đối với cấp phó ký quyết định xử phạt theo ủy quyền của cấp trưởng (như Phó chủ tịch ký thay chủ tịch, PHó thanh tra ký thay Chánh Thanh tra…) thì ghi thẩm quyền ban hành như thế nào cho đúng? Ghi chức danh cấp trưởng hay ghi trực tiếp chức danh cấp phó?.

Theo trangtinphapluat.com thì phải ghi chức danh cấp trưởng cho dù cấp phó ký quyết định xử phạt, bởi vì:

+ Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 118/2021/NĐ-CP thì Thẩm quyền phạt tiền của mỗi chức danh phải được quy định cụ thể trong nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính. Và trong mỗi nghị định xử phạt thì chỉ quy định cấp trưởng có thẩm quyền xử phạt.

+ Theo các quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính thì chức danh xử phạt chỉ là cấp trưởng hoặc người được giao nhiệm vụ đứng dầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt.

+ Bên cạnh đó, theo mẫu quyết định của NGhị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư thì: Thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó.

Căn cứ vào quy định trên thì trường hợp cấp phó ký thay cấp trưởng theo văn bản ủy quyền thì vẫn ghi thẩm quyền ban hành là cấp trưởng.

Trên đây là giải đáp của trangtinphapluat.com liên quan đến thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp phó khi được giao quyền xử phạt.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *