Trình tự, thủ tục cưỡng chế vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai

Vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai được xử phạt như thế nào? Trường hợp cá nhân, tổ chức không chấp hành quyết định xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả thì cơ quan có thẩm quyền phải làm những thủ tục gì để cưỡng chế người vi phạm.

 Vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai

Vừa rồi trong công việc em có lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và ra quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về lỗi lấn chiếm đất nông nghiệp theo khoản 1 điêu 10 nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai (nay là Nghị định 91/2019/NĐ-CP).
Đã hết thời gian nộp phạt và khắc phục hậu quả trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng cá nhân vi phạm không chấp hành theo Quyết định xử phạt, đề nghị trangtinphapluat.com cho biết bước tiếp theo sẽ phải làm gì để ra quyết định cưỡng chế trường hợp đó, và thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế là do cơ quan nào ban hành UBND cấp xã hay UBND cấp huyện. Các mẫu biên bản của các bước thực hiện như thế nào.
Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Trangtinphapluat.com trả lời như sau (mang tính tham khảo)

I. Về điều kiện cưỡng chế vi phạm hành chính

Tại Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

– Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73 của Luật này.

– Các biện pháp cưỡng chế bao gồm:

+ Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;

+ Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

(Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính cần biết)

+ Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.

+ Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.

Phải cưỡng chế đồng thời phạt tiền và khắc phục hậu quả

Và tại Điều 38 Nghị định 166/2013/NĐ-CP về cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính có quy định Cưỡng chế đối với cá nhân, tổ chức vừa bị áp dụng xử phạt vi phạm hành chính vừa bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả, như sau:

(Cưỡng chế quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả – Nhiều vướng mắc)

– Trường hợp cá nhân, tổ chức vừa không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, vừa không chấp hành một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả, thì người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng đồng thời các biện pháp cưỡng chế quy định tại Mục 1, 2, 3 hoặc 4 Chương II và Mục 5 Chương II Nghị định này đối với cá nhân, tổ chức đó, trừ trường hợp quy định tại Điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trình tự, thủ tục cưỡng chế vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai
Trình tự, thủ tục cưỡng chế vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai

– Trường hợp cá nhân, tổ chức chỉ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả hoặc chỉ chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định tại Mục 1, 2, 3 và 4 Chương II hoặc Mục 5 Chương II Nghị định này đối với cá nhân, tổ chức đó.

Như vậy, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính thì khi cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt, cụ thể trường hợp không chấp hành phạt tiền và biện pháp buộc khắc phục hậu quả thì người có thẩm quyền phải tiến hành cưỡng chế đồng thời hình phạt tiền và khắc phục hậu quả.

II. Về thủ tục cưỡng chế vi phạm hành chính

Trước tiên phải kiểm tra lại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã gửi cho người vi phạm hay chưa? nếu đã gửi trực tiếp thì phải có biên bản thể hiện người vi phạm nhận hay không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nếu gửi qua đường bưu điện thì bì thư phải ghi rõ tên quyết định, số quyết định…

1. Đối với cưỡng chế tiền phạt

Trước khi ban hành quyết định cưỡng chế thì người có thẩm quyền cần tiến hành xác minh khả năng tài chính của cá nhân vi phạm để tiến hành cưỡng chế hình phạt tiền. Nếu việc xác minh tài sản gặp khó khăn thì nên tổ chức cưỡng chế phần biện pháp khắc phục hậu quả trước để đảm bảo tính kịp thời, nghiêm minh của pháp luật.

2. Đối với cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả

Tiến hành lập biên bản hiện trạng trước khi ban hành quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả để xác định hiện trạng có thay đổi hay không? có hành vi vi phạm nào mới nữa không?.

III. Thẩm quyền cưỡng chế vi phạm hành chính

Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính  quy định thẩm quyền cưỡng chế, theo đó Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế trong trường hợp cá nhân, tổ chức không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả.

thẩm quyền cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính đất đai
thẩm quyền cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính đất đai

Căn cứ vào nội dung vụ việc vi phạm thì cá nhân có hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai thì mức phạt là 1 đến 3 triệu đồng, bị áp dụng 2 biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu và buộc trả lại đất đã lấn chiếm.

(Điểm mới của Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt VPHC lĩnh vực đất đai)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 102 quy định thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp trong xử phạt vi phạm hành chính thì: Chủ tịch UBND cấp xã có quyền xử phạt đến 5 triệu đồng, buộc áp dụng biện pháp khôi phục tình trạng ban đầu, không được áp dụng biện pháp buộc trả lại đất lấn chiếm.

Do đó, trường hợp Chủ tịch UBND cấp xã đã ban hành quyết định xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục tình trạng ban đầu thì Chủ tịch UBND cấp xã có quyền ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế.

Trường hợp Chủ tịch UBND cấp xã ban hành Quyết định xử phạt và áp dụng cả 2 biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục tình trạng ban đầu và trả lại đất lấn chiếm thì phải sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định xử phạt theo quy định của Nghị định 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật XLVPHC sau đó ban hành quyết định cưỡng chế và tiến hành cưỡng chế.

(Vì sao Quyết định cưỡng chế xử phạt hành chính có 2 thời gian thực hiện?)

Hoặc có thể sau khi hủy đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả khôi phục tình trạng ban đầu và trả lại đất đã lấn, chiếm để đảm bảo tính triệt để.

IV. Về biểu mẫu cưỡng chế

Biểu mẫu các quyết định cưỡng chế, quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quyết định cưỡng chế, biên bản cưỡng chế thực hiện theo mẫu của Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP.

(Xem mẫu kế hoạch cưỡng chế vi phạm hành chính)

(Tải tất cả mẫu văn bản xử phạt vi phạm hành chính mới nhất)

Trên đây là nội dung tư vấn về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, biểu mẫu biên bản, quyết định cưỡng chế vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai của trangtinphapluat.com. Nếu cần tư vấn chi tiết, cụ thể hơn thì vui lòng liên hệ email kesitinh355@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ.

Nếu thấy bài viết hay thì vui lòng chia sẻ, cảm ơn!

Hướng dẫn ban hành quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *