Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gồm những văn bản gì?

Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục được hiểu kỹ là gì?

Trangtinphapluat.com, trả lời:

Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

Hồ sơ là gì?

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư thì:

“Hồ sơ” là một tập văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có một (hoặc một số) đặc điểm chung như tên loại văn bản; cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; thời gian hoặc những đặc điểm khác, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan, tổ chức hoặc của một cá nhân.

Hồ sơ xử phạt gồm

Theo Điều 57 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì hồ sơ xử phạt hành chính đối với trường hợp có lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Hồ sơ xử phạt hành chính gồm văn bản gì
Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gồm văn bản gì

Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt  hành chính. Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục.

(Hướng dẫn cách lập biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Các tài liệu khác có thể là:

– Biên bản giải trình theo Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:

“Việc giải trình trực tiếp được lập thành biên bản và phải có chữ ký của các bên liên quan; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ thì các bên phải ký vào từng tờ biên bản. Biên bản này phải được lưu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của họ 01 bản.

– Biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính

Theo Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính như sau:

1. Khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp cần thiết người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh các tình tiết sau đây:

(Xem clip hướng dẫn hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính)

a) Có hay không có vi phạm hành chính;

b) Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm hành chính;

c) Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;

d) Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra;

đ) Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật này;

e) Tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc xem xét, quyết định xử phạt.

Trong quá trình xem xét, ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có thể trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định.

2. Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính phải được thể hiện bằng văn bản.

– Quyết định sửa đổi, bổ sung, văn bản đính chính quyết định hành chính

Theo Khoản 4 Điều 6a Nghị định 81/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-Cp thì: Quyết định sửa đổi, bổ sung, văn bản đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính là những văn bản gắn liền với quyết định về xử lý vi phạm hành chính đã được ban hành và được lưu trong hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

– Thông báo về thời gian cưỡng chế vi phạm hành chính; thông báo nhận lại tài sản trong trường hợp cá nhân/ tổ chức không nhận tài sản không thuộc đối tượng bị cưỡng chế theo Nghị định 166/2013/NĐ-CP về cưỡng chế vi phạm hành chính

(Trường hợp nào được sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

Biên bản Xác minh tình tiết vi phạm hành chính
Biên bản Xác minh tình tiết vi phạm hành chính

–   Các loại tài liệu khác có thể là: biên bản bàn giao, niêm yết quyết định xử phạt, biên lai thu tiền phạt, biên bản bàn giao, niêm yết quyết định cưỡng chế (trường hợp họ không chấp hành), giấy mời làm việc với đối tượng, biên lai gửi các biên bản, quyết định xử phạt qua đường bưu điện, văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính…. Các hồ sơ này phải được đánh bút lục theo số thứ tự 1,2 ,3 để thuận lợi cho việc tra cứu.

Hồ sơ phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Vì sao phải lưu trữ hồ sơ xử phạt?

Mục đích của việc quy định hồ sơ xử phạt hành chính nhằm thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ xử phạt hành chính, phục vụ cho sau này như dùng để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ đất đai, nhà ở khi nhà nước thu hồi đất hoặc làm cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự…

Và Luật Xử lý vi phạm hành chính, tại Khoản 10 Điều 12 quy định những hành vi bị nghiêm cấm thì: Cấm Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý kỷ luật trong quá trình xử lý vi phạm hành chính.

(Các sai sót thường gặp trong xử phạt vi phạm hành chính cần biết để tránh)

Một số trường hợp cần có hồ sơ xử phạt hành chính

+ Trong lĩnh vực đất đai:

Đối với trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo Điểm a, g Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 thì: Nhà nước thu hồi đất  trong trường hợp:

– Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm. 

Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai
Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai

– Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành…

Như vậy, để thực hiện được thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai thì phải có hồ sơ chứng minh đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

+ Trong lĩnh vực hình sự

Trong các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình quy định tại các Điều 181, 182, 183, 185, 186 đều có quy định tình tiết “Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm”, do đó cần phải có hồ sơ xử phạt hành chính để chứng minh.

Tóm lại hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính bắt buộc phải có biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan ở đây gồm: Biên bản bàn giao biên bản vi phạm hành chính, biên bản bàn giao quyết định xử phạt hành chính, quyết định cưỡng chế, biên bản bàn giao quyết định cưỡng chế, biên bản làm việc, biên bản xác minh tình tiết vi phạm, biên bản bàn giao biên bản xác minh…

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *