Thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

Bạn đọc ở địa chỉ mail trangtn…@gmail.com đề nghị trangtinphapluat.com cho biết thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phat vi phạm hành chính thuộc về người đã ban hành quyết định hay cấp trên của người đã ban hành quyết định xử phạt trái quy định?.

Quy định về hủy bỏ Quyết định XPHC

– Theo Khoản 3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: “Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm phát hiện quyết định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót phải kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo thẩm quyền“.

– Để hướng dẫn quy định trên thì tại Điều 6b Nghị định 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP quy định:

Thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

“1. Người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính phải hủy bỏ toàn bộ nội dung quyết định khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính;

b) Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính;

c) Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính quy định tại khoản 10 Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính;

(Xem các bài viết về hướng dẫn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính)

d) Có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đối với vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ sai sót, người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính phải hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót về nội dung làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định;

b) Quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại được ban hành dẫn đến việc thay đổi căn cứ, nội dung của quyết định về xử lý vi phạm hành chính.

– Ngoài ra, theo Khoản 3 Điều 18 Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 09/2010/NĐ-CP thì ” Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về nội dung phải được sửa đổi, thay thế bằng văn bản có hình thức tương đương của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về thế thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành phải được đính chính bằng văn bản hành chính của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản“.

(Phó Chủ tịch UBND có được hủy bỏ Quyết định xử phạt hành chính)

Ai ban hành Quyết định XPVPHC thì có quyền hủy bỏ

Như vậy, theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP, Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư thì  người đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải tự ban hành quyết định hủy bỏ quyết định nếu phát hiện có sai sót về thẩm quyền, trình tự, thủ tục…

Thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Hủy bỏ xử phạt vi phạm hành chính

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nếu trường hợp qua kiểm tra cấp trên phát hiện cấp dưới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sai quy định đã đề nghị hủy bỏ (theo Khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính) nhưng cấp dưới không hủy bỏ quyết định. Vậy, trong trường hợp này cấp trên có được hủy bỏ quyết định xử phạt của cấp dưới hay không?

Cấp trên có thể bãi bỏ quyết định XPVPHC của cấp dưới

Đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND các cấp ban hành, nếu qua kiểm tra phát hiện có sai sót, đã đề nghị Chủ tịch UBND cấp dưới đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hủy bỏ quyết định theo Khoản 3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà Chủ tịch UBND cấp dưới không hủy bỏ thì Chủ tịch UBND cấp trên có thể căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương để ban hành quyết định bãi bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp dưới.

(Quy định về hủy bỏ, ban hành mới quyết định xử lý vi phạm hành chính)

Cụ thể, theo Khoản 5 Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thì nhiệm vụ , quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh được: “Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện”

 Và theo khoản 5 Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp huyện được “Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã“.

(Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính)

Tóm lại, theo Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn thi hành thì trong trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành có sai sót thì người đã ban hành quyết định xử phạt VPHC phải tự ban hành quyết định hủy bỏ theo mẫu số 36 Nghị định 97/2017/NĐ-CP. Trong một số trường hợp Chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện ban hành quyết định xử phạt hành chính sai thì Chủ tịch UBND cấp trên có quyền đình chỉ hoặc bãi bỏ quyết định xử phạt đó.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *