Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Đại học có được thi tuyển công chức?

Nhiều bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com cho biết sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học có được đăng ký dự tuyển công chức? Nếu được dự thi tuyển công chức thì cần những điều kiện gì?

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức được quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức như sau:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

Điều kiện thi tuyển công chức
Sinh viên sắp ra trường có được thi tuyển công chức?

Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

(Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nào đủ điều kiện thi công chức, viên chức)

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Không được phân biệt loại hình đào tạo

Theo Điều 4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức.Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo và báo cáo bằng văn bản để cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định.

(Xem bài viết thi tuyển công chức không phân biệt chính quy, tại chức)

(Xem bài viết: Muốn đậu công chức phải vượt qua 2 vòng thi)

 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

Theo khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung 2019 thì các trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Những trường hợp không được thi tuyển công chức
Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự không được thi công chức

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

Theo khoản 4 Điều 13 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng

(Tải phiếu đăng ký dự tuyển công chức mới nhất)

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………, ngày…. tháng…. năm ……

(Dán ảnh 4×6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1):

…………………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển(2):

…………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………… Nam(3) □ Nữ □

Dân tộc: …………………………………… Tôn giáo: …………………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: …………

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …………………… Ngày chính thức: ………………………

Số điện thoại di động để báo tin: ……………………………… Email: ………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………………………………………………………………………
Tình trạng sức khoẻ: ……………………Chiều cao: ……………… Cân nặng: …………………kg
Thành phần bản thân hiện nay: …………………………………………………………………………
Trình độ văn hoá: …………………………………………………………………………………………
Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ chức công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội…..)

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức công tác

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………………

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………………………………………………

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ

(Xem bài viết hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch)

Như vậy,  người dự tuyển chỉ kê khai về văn bằng, chứng chỉ đào tạo, về đối tượng ưu tiên chứ không phải nộp các bản sao kèm theo để đối chiếu như các quy định trước đây. Quy định này phù hợp thực tiễn, giảm tải nộp hồ sơ cho thí sinh cũng như cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Khi nào người dự tuyển trúng tuyển thì mới yêu cầu nộp để đối chiếu giữa thông tin kê khai và hồ sơ liên quan.

Điều kiện thi tuyển công chức
Sinh viên vẫn có thể thi tuyển công chức

Sinh viên sắp tốt nghiệp vẫn có thể thi tuyển công chức

Căn cứ vào điều kiện dự tuyển công chức và hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức thì người dự tuyển phải có văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Tuy nhiên, Luật cán bộ, công chức, Nghị định 138/2020/NĐ-CP cũng quy định cơ quan tổ chức thi tuyển có quyền yêu cầu Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, do đó cơ quan tổ chức thi tuyển có thể đưa ra yêu cầu đối với người dự tuyển là có bằng tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã qua kỳ thi tốt nghiệp và các bảng điểm (đối với người đã thi tốt nghiệp đại học nhưng chờ nhận bằng).

(Tải tài liệu thi công chức khối Đảng, đoàn thể, Khối Nhà nước, thi viên chức y tế, giáo dục, sự nghiệp tại đây )

Như vậy, đối với sinh viên đã thi tốt nghiệp đại học chờ nhận bằng vẫn có thể dự thi tuyển công chức nếu như cơ quan dự tuyển cho phép.

Do đó, trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức săp tới, các bạn sinh viên hết sức lưu ý tới điều kiện dự tuyển công chức, viên chức được nêu cụ thể trong kế hoạch thi tuyển công chức của cơ quan tổ chức thi tuyển công chức để xác định mình có thuộc đối tượng được dự tuyển công chức hay không.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *