Tag Archives: hướng dẫn thay đổi họ tên

Trường hợp nào công dân được quyền yêu cầu thay đổi tên?

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2015/TT-BTP

Ngày 11/01/2017, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực ban hành Công văn 13/HTQTCT-HT  của  hướng dẫn nghiệp vụ về yêu cầu thay đổi tên. Quyền  thay đổi tên của công dân Quyền thay đổi tên là quyền dân sự của công dân, cá nhân được phép yêu cầu cơ quan có thẩm …

Read More »