Tag Archives: nghi dinh 20/2011/NĐ-CP

Chính sách mới về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xử phạt hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CPngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất …

Read More »