Tag Archives: nghị định 34/2019

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có được kiêm nhiệm?

quy định mới về người hoạt động không chuyên trách

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có được kiêm nhiệm chức danh cán bộ, công chức, chức danh không chuyên trách? Nếu được kiêm nhiệm thì mức phụ cấp chức danh kiêm nhiệm như thế nào? Người hoạt động không chuyên trách được kiêm nhiệm Theo quy …

Read More »