Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên khối THPT tỉnh Bắc Ninh 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  kỳ thi tuyển giáo viên khối Trung phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2020, gồm 425 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi giáo viên Khối Trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh được biên soạn theo Thông báo số 12/TB-HĐTD ngày 05/11/2020 của Hội đồng thi tuyển giáo viên năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS,THPT, giảng viên cao đẳng sư phạm năm 2020, gồm các văn bản sau:

1. Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức năm 2019 (phần viên chức)

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên bậc Tiểu học tỉnh Bắc Ninh 2020)

2. Luật Giáo dục năm 2019

Tài liệu ôn thi kiến thức chung thi tuyển giáo viên năm 2020 tỉnh Bắc Ninh
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển giáo viên Trung học cơ sở tỉnh Bắc Ninh

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (gồm Chương I. Quy định chung; Mục 1, mục 3 Chương II. Các hành vi vi phạm và hình thức kỷ luật; Chương IV, quy định khác có liên quan đến xử lý kỷ luật)

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

4. Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý  viên chức (gồm: Chương I. Những quy định chung; chương II. Tuyển dụng viên chức; Mục 1, mục 2, mục 5 Chương III, sử dụng viên chức)

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên bậc Mầm non tỉnh Bắc Ninh 2020)

5. Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

6. Quyết định 16/2008/QD-BGDĐT về đạo đức nhà giáo.

7. Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

8. Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT  ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học

(Tài liệu thi giáo viên khối giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh 2020)

9. Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên bậc Trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, gồm 425 câu trắc nghiệm có đáp án

Câu 1. Đạo đức nghề nghiệp là?

a) các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định

b) các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định

c) các chuẩn mực về nhận thức hoặc hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định

Đáp án A

Câu 2. Viên chức quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách.         b) Cảnh cáo.      c) Cách chức.   d) Buộc thôi việc.

Đáp án D

Câu 3. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không dự thi tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp không đạt yêu cầu thì được?

a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

b) hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

c) không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Đáp án B

Câu 4. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông áp dụng đối với trường hợp nào?

a) giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và phụ huynh học sinh

b) giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú và các tổ chức, cá nhân có liên quan

c) giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Đáp án C

(Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên khối Trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh 2020, gồm 425 câu trắc nghiệm có đáp án   – Tải tài liệu tiếng Anh thi công chức, viên chức; tài liệu Tin học thi công chức, viên chức)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *