Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên Tiểu học tỉnh Bắc Ninh năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  kỳ thi tuyển giáo viên khối Tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2020, gồm 385 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi giáo viên Khối Tiểu học tỉnh Bắc Ninh được biên soạn theo Thông báo số 12/TB-HĐTD ngày 05/11/2020 của Hội đồng thi tuyển giáo viên năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS,THPT, giảng viên cao đẳng sư phạm năm 2020, gồm các văn bản sau:

1. Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức năm 2019 (phần viên chức)

2. Luật Giáo dục năm 2019

Tài liệu ôn thi kiến thức chung thi tuyển giáo viên năm 2020 tỉnh Bắc Ninh
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển giáo viên Tiểu học tỉnh Bắc Ninh

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (gồm Chương I. Quy định chung; Mục 1, mục 3 Chương II. Các hành vi vi phạm và hình thức kỷ luật; Chương IV, quy định khác có liên quan đến xử lý kỷ luật)

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

4. Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý  viên chức (gồm: Chương I. Những quy định chung; chương II. Tuyển dụng viên chức; Mục 1, mục 2, mục 5 Chương III, sử dụng viên chức)

(Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên Mầm non tỉnh Bắc Ninh năm 2020)

5. Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

6. Quyết định 16/2008/QD-BGDĐT về đạo đức nhà giáo.

7. Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

8. Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên khối THCS tỉnh Bắc Ninh 2020)

9. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT về ban hành Điều lệ trường Tiểu học.

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên bậc Tiểu học năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, gồm 385 câu trắc nghiệm có đáp án:

Câu 1. Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm được áp dụng với hành vi nào? (Luật mới)

a) hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách

b) hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

c) hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

Đáp án A

Câu 2. Giáo dục tiểu học nhằm?

a) hình thành cơ sở cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.

b) hình thành cơ sở bước đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.

c) hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.

Đáp án C

Câu 3.  Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào đâu?

a) nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

c) nhu cầu công việc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án A

Câu 4. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì?

a) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

b) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

c) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

Đáp án C

(Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên bậc Tiểu học tỉnh Bắc Ninh 2020, gồm 385 câu trắc nghiệm có đáp án:   – Tải tài liệu tiếng Anh thi công chức, viên chức; tài liệu Tin học thi công chức, viên chức)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Nguyễn Thị Hậu

    Cho em xin bộ tài liệu ôn thi giáo viên Tiểu học tỉnh Bắc Ninh ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *