Bộ câu hỏi thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2020 được biên soạn theo Thông báo số 2913/TB-HĐTNN ngày 04/12/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2020.

Phần 1. Bộ câu hỏi ôn thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Khánh Hòa năm 2020, gồm  câu hỏi đáp án, tập trung vào các chuyên đề sau:

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Khánh Hòa
Bộ câu hỏi ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Khánh Hòa

+ Hiến pháp Việt Nam năm 2013;

+ Luật cán bộ, công chức năm 2008;

+ Luật Viên chức năm 2010;

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

+ Luật Tổ chức Chính phủ 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019;

+ Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

+ Quyết định 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

+ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 01/7/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

+ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

+ Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

+ Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

+ Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

+ Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính tỉnh Khánh Hòa năm 2020, gồm 740 câu hỏi và đáp án.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Phần 2. Bộ câu hỏi ôn thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên và kiểm lâm viên tỉnh Khánh Hòa năm 2020, gồm  câu hỏi đáp án, tập trung vào các chuyên đề sau:

* Nhóm 1: 

+ Luật cán bộ, công chức năm 2008;

+ Luật Viên chức năm 2010;

+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

* Nhóm 2:

+ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

+ Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Nhóm 3:

Chuyên đề 1 (Nhà nước trong hệ thống chính trị), chuyên đề 2 (Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước) của tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại Quyết định 2721/QĐ-BNV năm 2018 của Bộ Nội vụ.

4. Nhóm 4: 

+ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

+ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên và kiểm lâm viên tỉnh Khánh Hòa năm 2020, gồm 355 câu hỏi và đáp án.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Dưới đây là một số câu trọng bộ câu hỏi ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Khánh Hòa 2020: 

Câu 1. Cơ quan nào có quyền quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp.

a) Bộ nội vụ   b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh   c) UBND cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 2. Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân?

a) không thể đồng thời là thành viên của Ủy bannhân dân cùng cấp.

b) không thể đồng thời là thành viên của Ủy bannhân dân

a) có thể đồng thời là thành viên của Ủy bannhân dân cùng cấp.

Câu 3. Theo Quyết định 255 thì bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên bao nhiêu phần trăm vào năm 2020

a) 80%   b) 85%   c) 90%   d) 95%

Đáp án A

Câu 5.  Trường hợp người đã nghỉ hưu, nghỉ việc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?

a) cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật

b) cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật, trừ trường hợp Đối với người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn 

c) cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật, trừ trường hợp Đối với người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng bổ nhiệm

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *