Bộ câu hỏi thi tuyển dụng lại công chức hành chính tỉnh Bắc Ninh

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng lại  công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2020, gồm 345 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi công chức hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2020 được biên soạn theo Thông báo của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh gồm các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019 (phần chính quyền địa phương)

Bộ tài liệu ôn thi công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2020
Bộ tài liệu ôn thi công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2020

3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (phần công chức)

4. Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

5. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

6. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (phần công chức)

7. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi công chức hành chính Nhà nước tỉnh Bắc Ninh 2020: 

Câu 1. Cán bộ, công chức, viên chức phải trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân thuộc nội dung nào của văn hóa công vụ?

a) Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

b) Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

c) Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

Đáp án A

Câu 2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị nào đánh giá ?

a) cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng.

b) cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng.

c) cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

Đáp án C

Câu 3. Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Chính trị tư tưởng?

a) Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

b) Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

c) Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

d) Chấp hành sự phân công của tổ chức;

Đáp án D

Câu 4. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?

a) Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

b)Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

c) Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

d) Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Đáp án D

Câu 5 . Thẩm quyền Quyết định chính sách thu hút, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại địa phương phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của địa phương và quy định của cơ quan nhà nước cấp trên

a) HĐND cấp tỉnh   b) UBND cấp tỉnh   c) HĐND và UBND cấp tỉnh

Đáp án A

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng lại cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh năm 2020, gồm 345 câu trắc nghiệm có đáp án.   và Bộ câu hỏi   Anh văn thi công chức, viên chức trình độ A2) – Tải tài liệu tin học văn phòng thi công chức tại đây.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *