Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Nhà nước năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi công chức khối Nhà nước năm 2024 gồm 1015 câu hỏi, đáp tập trung vào các chuyên đề sau:

– Quyết định 2721/QĐ-BNV năm 2018 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VIệt Nam 2013

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chứ Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019)

Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 2019)

– Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng;

Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Tài liệu thi tuyển công chức khối nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức năm 2020

– Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

– Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 sửa đổi, bổ sung 2020

– Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

– Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ;

Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

–  Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chứcNghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức);

Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và  Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức Nhà nước năm 2024

Câu 1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?

a) Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

b) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

c) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, vì Nhân dân

Đáp án B

Câu 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là

a) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

b) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

c) tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các công dân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đáp án B

Câu 3. Nền kinh tế Việt Nam là

a) nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

b) nền kinh tế thị trường  xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

c)  nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế tập thể giữ vai trò chủ đạo.

Đáp án A

(Tải 515 câu trắc nghiệm   kiến thức chung thi công chức khối Đảng, mặt trận, đoàn thể 2020)

Câu 4. Cơ quan nào có thẩm quyền giải thích Hiến pháp , luật, pháp lệnh

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

d) Tất cả các cơ quan trên

Đáp án B

Câu 5. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là

a) Hội đồng nhân dân

b) Ủy ban nhân dân

c) Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đáp án A

Câu 6. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 7. Cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

a) Miễn nhiệm   b) Cho thôi làm nhiệm vụ  c) Cả a và b   d) bố trí công tác khác.

Đáp án D

Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Quy định về xử ly kỷ luật cán bộ công chức

Câu 8. Đến năm 2030,  bao nhiêu phần trăm số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

a) 75%

b) 80%

c) 85%

d) 90%

Đáp án D

Câu 9. Đến năm 2030,  Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?

a) 75%

b) 80%

c) 85%

d) 90%

Đáp án D

(Tải câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Y tế, Giáo dục năm 2023 tại đây)

(Tải câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 2023 tại đây)

Câu 9. Theo Nghị quyết 18 thì  Đến năm nào Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn?

a) Đến năm 2021    b) Đến năm 2022  c) Đên năm 2023 d) Đến năm 2024

Đáp án A

Câu 10. Dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của UBND được thông qua khi?

a) có hai phần ba tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành.

b) có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành.

c) có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết

Đáp án B

Câu 11. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì HĐND gồm có?

a) Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND , đại biểu HĐND.

b) Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND (đối với cấp tỉnh), đại biểu HĐND.

c) Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND (đối với cấp tỉnh và cấp huyện), đại biểu HĐND.

Đáp án C

Câu 12. Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là?

a) Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

b) Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

c) Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính

d) Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử

Đáp án A

 Câu 13. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì  Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

a) bị xử lý một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

b) bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật

c) bị xử lý nhiều lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

d) Tất cả phương án trên đều sai

Đáp án B

Câu 14. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức do tham nhũng  thì không được xem xét, giải quyết nội dung nào sau đây?

a) Bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý

b) Bố trí làm công việc khác

c) Quyết định nghỉ hưu

d) Nhận xét, đánh giá công chức

Đáp án A

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức Nhà nước năm 2024 gồm hơn 900 câu.

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

142 Bình luận

 1. Dạ cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 ạ!.
  Em xịn chân thành cảm ơn ạ

 2. Chào anh.
  Dạ cho em xin bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 ạ.
  Em cảm ơn ạ.

 3. Chào anh ạ!
  Dạ cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 ạ.
  Em cảm ơn a.

 4. hoang thi thuy duyen

  Chào anh ạ!
  Dạ cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 ạ.
  Em cảm ơn a.

 5. Cho em xin câu hỏi với ạ

 6. nguyễn văn đông

  Chào anh ạ!
  Dạ cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 ạ.
  Em cảm ơn a.

 7. cho e xin bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước năm 2020 ạ

 8. Cho mình bộ câu hỏi trắc nghiệm KTC thi cong chức năm 2020 để ôn thi … Cám ơn bạn

 9. Nguyễn Thị Ly Na

  Cho em xin bộ câu hỏi ôn thi công chức 2020 với ạ

 10. Dạ cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 ạ!.
  Em xịn chân thành cảm ơn ạ

 11. Trần lê vân huyền

  Chào anh
  Cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức hành chính quảng nam ạ
  Em cảm ơn anh

 12. Cho em xin bộ đề với ạ

 13. dạ, e là be Sương đây anh Sử. anh gưi gmail Cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức hành chính quảng nam ạ
  Em cảm ơn anh nhièu nhe

 14. Cho em xin bộ câu hỏi thi công chức khối hành chính này với ạ

 15. cho e xin bộ câu hỏi với ạ, e cám ơn nhiều

 16. Nguyễn Thị Thúy Diễm

  Cho em xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Nhà nước năm 2020
  Dạ em cảm ơn ạ

 17. Chào anh!
  Dạ cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 ạ.
  Em cảm ơn a nhiều

 18. Nguyễn Trần Thị Tuyết Trinh

  Hi anh. Cho em xin bộ câu hỏi thi công chức 2020 với ạ

 19. Chào ban
  Bạn có thể xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020
  Cảm ơn ban trước

 20. Nguyễn Hữu Đại

  Dạ cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 với ạ.
  Em cảm ơn Anh ạ.

 21. Dạ cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 với ạ.
  Em cảm ơn Anh nhieu a.

 22. Cho e xin bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 với ạ.
  Em cảm ơn!

 23. Dạ cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 với ạ.
  Em cảm ơn Anh nhieu a.

 24. Khưu Thị TRâm Thuỷ

  Xin chào anh, anh cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung năm 2020 với ạ. Em cám ơn nhiều

  • Dạ anh cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 ạ.
   Em cảm ơn a nhiều!

 25. Hoàng thị nhân

  Dạ anh cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 ạ.
  Em cảm ơn a nhiều!

 26. Em chào anh! anh gửi mail cho em xin bộ đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung 2020 với ạ! Em cảm ơn!

 27. nguyễn thị nhi

  chào anh ạ. anh cho em xin câu hỏi ôn thi công chức khối Đảng năm 2020 với ạ. em chân thành cảm ơn

 28. Chào admin! Xin admin cho 1 số tài liệu thi công chức Quảng Nam năm 2020 với:
  1. Bộ đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và anh văn ;
  2. Câu hỏi ôn tập môn chuyên ngành Xây dựng
  Cảm ơn admin!

 29. Chào anh ạ!
  Dạ cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 ạ.
  Em cảm ơn a ạ

 30. anh ơi cho e xin bộ câu hỏi này với. em cảm ơn

 31. Chào anh ạ!
  Dạ cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020,
  Bộ đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và anh văn; Câu hỏi ôn tập môn chuyên ngành Công thương với ạ
  Em cảm ơn a.
  Chúc anh một ngày tốt lành ạ!

 32. Chào anh,
  anh cho em xin bộ câu hỏi này với ạ
  Em cảm ơn anh

 33. Em chào anh,
  Anh cho em xin bộ câu hỏi và đáp án kiến thức chung công chức Nhà nước năm 2020 ạ!.
  Em xin chân thành cảm ơn ạ

 34. Cho em xin tài liệu ôn thi công chức ngành môi trường với ạ

 35. EM chào ANH
  A cho E xin bộ câu hỏi và đáp án kiến thức chung công chức nhà nước năm 2020 của tỉnh Quảng Nam ạ. E cảm ơn A

 36. Cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 với ạ.
  Em cảm ơn ạ

 37. Dạ cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 ạ!.
  Em cảm ơn ạ!

 38. Đặng Bá Thuận

  Dạ em chào Anh!
  Anh cho em xin đề cương thi công chức 2020 với ạ!
  Em cảm ơn nhiều ạ!

 39. Rất hữu ích. Cảm ơn Anh Nguyễn Quốc Sử
  Nếu được Anh có thể cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm này qua email ạ
  Chân thành cảm ơn

 40. cho e xin bộ câu hỏi thi công chức tỉnh quảng nam với ạ! e cám ơn

 41. Anh có thể cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm này qua email ạ. Cảm ơn anh!

 42. Nguyễn Thị Danh

  Cho e xin toàn bộ câu hỏi thi công chức tỉnh Quảng Nam với ạ, Em cảm ơn.

 43. Dạ a cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020,
  Bộ đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và anh văn; Câu hỏi ôn tập môn chuyên ngành tài chính với ạ
  Em cảm ơn a.

 44. Nguyễn Thịnh

  Dạ cho em xin bộ câu hỏi thi công chức nhà nước năm 2020 với ạ! Em cảm ơn

 45. Chào anh,
  Anh cho em xin bộ câu hỏi Trắc nghiệm thi công chức tỉnh Quảng Nam 2020 với ạ.
  Em cảm ơn anh ạ!

 46. Cho e xin bộ câu hỏi thi công chức nhà nước năm 2020 với ạ ! E cảm ơn !

 47. Dạ cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 ạ!.
  Em xịn chân thành cảm ơn

 48. Chào anh ạ
  A Cho em xin bộ đề ôn thi trắc nghiệm công chức nha Nước năm 2020 ạ. Em xin cảm ơn ạ

 49. Chào bạn, bạn cho mình xin bộ tài liệu trắc nghiệm viên chức năm 2020 nhé! Cảm ơn bạn nhiều

 50. Chào anh ạ
  A Cho em xin bộ đề ôn thi trắc nghiệm công chức nha Nước năm 2020 ạ. Em xin cảm ơn ạ

 51. e chào a..a gửi e xin bộ đề Kiến thức chung thi công chức bới ạ. e cảm ơn a

 52. Chào anh! Anh cho em xin bộ đề ôn thi trắc nghiệm công chức nha Nước năm 2020 ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!

 53. Chào anh , anh cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức hành chính Nhà nước tỉnh Bình Định 2020 kèm theo Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

 54. Nguyễn Quốc Công

  Chào anh! Anh cho em xin bộ đề ôn thi trắc nghiệm viên chức nhà Nước năm 2020 ạ. Em cảm ơn nhiều!

 55. Chào anh, em xin bộ câu hỏi thi công chức tư pháp cấp xã với ạ. em cảm ơn

 56. cho em xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Nhà nước năm 2020

 57. Dạ anh cho em xin bộ tài liệu này với ạ

 58. Dạ chào anh. cho e xin bộ đề này có dc k ạ

 59. Dạ cho em xin bộ tài liệu với ạ. Em cảm ơn

 60. Chào anh, anh có thể gửi cho em bộ đề được không ạ, em xin cảm ơn.

 61. Cho e xin tài liệu về kiến thức chung thì công chức 2020 với ạ. Em cảm ơn

 62. cho em xin bộ tài liệu với ạ

 63. Chào bạn! bạn có thể cho mình xin trọn bộ 425 câu hỏi này ko vậy? Mình cảm ơn bạn rất nhiều./.

 64. dạ chào a!
  Anh cho em xin bộ câu hỏi Trắc nghiệm thi công chức tỉnh Quảng Nam 2020 với ạ.
  Em cảm ơn anh ạ!

 65. Dạ cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức quảng nam 2020 vợi ạ. Em cảm ơn.

 66. Phạm Hồng Nhung

  Dạ cho e xin toàn bộ bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Nhà nước phần kiến thức chung thành phố Hà Nội năm 2020 ạ!.
  Em xịn chân thành cảm ơn ạ

 67. Dạ cho e xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020 với ạ.
  Em cảm ơn Anh nhieu a.

 68. mong anh chia sẻ giúp e bộ tài liệu. Em có gửi mail cho Anh rồi ạ.Em cám ơn Anh

 69. Dạ cho e xin bộ trắc nghiệm côbg chức nhà nước 2020 với ah. e cảm ơn ạh

 70. A cho e xin câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh quảng nam với ạ.
  E cảm ơn nhiều

 71. e chào anh ạ. a cho e xin trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối nhà nước 2020 với ạ. e cám ơn a nhiều ạ

 72. lê thị bích trâm

  cho e xin bộ câu hỏi trác nghiệm môn kiến thức chung với ạ

 73. Lê Thị Thảo Nguyên

  Chào anh ạ
  A Cho em xin bộ đề ôn thi trắc nghiệm công chức nha Nước năm 2020 ạ. Em xin cảm ơn ạ

 74. Em chào anh
  Anh cho em xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2020 với ạ

 75. Chào anh ạ!
  Anh cho em xin toàn bộ câu hỏi ôn thi công chức nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 với ạ.
  Em cảm ơn a.

 76. Em chào anh,
  Anh cho em xin bộ câu hỏi và đáp án kiến thức chung công chức Nhà nước
  Em cảm ơn a

 77. Trương Thị Hồng Đào

  Cho xin toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm về thi công chức Nhà nước của Đà Nẵng

 78. Cho e xin bộ câu hỏi trắc nghiệm về thi công chức Nhà nước với ạ, Em cảm ơn anh ạ.

 79. Cho em bộ trắc nghiệm cậu hỏi khối hành chính nhà nước với ah thanks anh

 80. trương thảo vân

  em chào anh ạ, anh có thể gửi cho em bộ tài này liệu này qua Email được không ạ? Em cảm ơn anh ạ

 81. cho em xin tài liệu thi sở nội vụ năm 2023 vị trí tổng hợp nội chính với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *