Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung (176 câu) và tin học thi tuyển giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (120 câu ) theo Thông báo số 262/TB-UBND ngày 17/7/2020 của UBND huyện Vĩnh Tường về nội dung, tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2020.

(Liên hệ kesitinh355@gmail.com để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung và tin học thi tuyển giáo viên mầm non huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc theo Thông báo số 166/TB-UBND ngày 29/7/2020 của UBND huyện Tam Đảo về nội dung, tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển giáo viên mầm non huyện Tam Đảo năm 2020)

I. Phần chung

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010: 

– Điều 2: Viên chức.

– Điều 5: Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

– Điều 10. Chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức.

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức giáo dục huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức giáo dục huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

– Quyền và nghĩa vụ của viên chức (Điều 11 đến điều 19)

Điều 21. Nguyên tắc tuyển dụng

Điều 22. Điều kiện đăng ký dự tuyển

– Hợp đồng làm việc (Điều 25 đến Điều 29)

Điều 31. Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp

Điều 33. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Điều 35. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng

Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức

Điều 42. Phân loại đánh giá viên chức

Điều 48. Quản lý viên chức

– Điều 52. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

– Điều 53. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật.

2. Luật Giáo dục 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009

Điều 4. Hệ thống giáo dục quốc dân

Điều 6. Chương trình giáo dục

– Chương 2, Mục 1: Giáo dục học Mầm non (Điều 21 đến Điều 25)

Điều 48. Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân

Điều 50. Thành lập nhà trường

– Điều 52. Điều lệ nhà trường

Điều 53. Hội đồng trường

Điều 58. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường

– Điều 65. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường dân lập, trường tư thục

– Chương IV. Nhà giáo (Điều 70 đến Điều 82)

– Chương V. Người học (Điều 83 đến Điều 88)

– Chương VI. Nhà trường, gia đình và xã hội (Điều 93 đến Điều 98)

– Hợp tác quốc tế về giáo dục (Điều 107 đến Điều 110)

Điều 111. Thanh tra giáo dục

3. Luật Giáo dục 2005 và Luật Giáo dục 2019

– Nhà giáo (ĐIều 70 – Luật Giáo dục 2005 và Điều 66, 67 Luật Giáo dục 2019)

Quyền của trẻ em (Điều 84 -Luật Giáo dục 2005 và Điều 81 Luật Giáo dục 2019)

4. Nghị định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 cua Bộ Nội vụ)

– Điều 3. Nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

– Điều 6. Sử dụng kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

– Tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức: Điều 25 đến Điều 28.

5. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Mục B. Quan điểm chỉ đạo; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.

6. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo

– Điều 3. Phẩm chất chính trị

– Điều 4. Đạo đức nghề nghiệp

– Điều 5. Lối sống, tác phong

– Điều 6. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo.

II. Phần riêng.

1. Điều lệ mầm non (văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Điều 3. Các loại hình của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Điều 4. Phân cấp quản lý nhà nước đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Chương II. Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ

Chương III. Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc  giáo dục trẻ em

Chương IV Tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm lớp, lớp mẫu giáo độc lập

Chương V. Giáo viên và nhân viên

Chương VII. Quan hệ giữa trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập với gia đình và xã hội.

2. Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018  ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

– Chương II. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Điều 4 đến Điều 8)

– Chương III. Hướng dẫn sử dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nôn (Điều 9, Điều 10, Điều 12)

3. Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015  ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chương  II. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non  (Điều 4 đến Điều 6). Điều 7, Điều 9.

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi  trắc nghiệm kiến thức chung (176 câu) và tin học (120 câu), tài liệu Anh văn thi tuyển giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc (gồm câu hỏi và đáp án).

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *