Tài liệu kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Yên Bái năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Yên Bái, gồm 584 câu trắc nghiệm có đáp án.

 Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Yên Bái được biên soạn theo thông báo danh mục tài liệu tham khảo ôn tập thi công chức tỉnh Yên Bái 2021 đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái ngày 13/7/2021, gồm các chuyên đề sau:

1.   Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013;

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần công chức);

3  . Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

Tài liệu kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Yên Bái năm 2021
Tài liệu kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Yên Bái năm 2021

4. Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

5. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

7.Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

8. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Yên Bái, gồm 584 câu trắc nghiệm có đáp án.

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?

a) Đảng cộng sản Việt Nam    b) Quốc hội   c) Chính phủ   d) Chủ tịch nước

Đáp án A

Câu 2. Theo Luật Cán bộ công chức 2008, sửa đổi, bổ sung 2019 thì Khi chuyển ngạch công chức?

a) Được kết hợp nâng ngạch

b) Được nâng bậc lương

c) Chỉ được nâng ngạch, không được nâng bậc lương

d) Không được kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lương

Đáp án D

Câu 3. Thẩm quyền Quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao?

a) Bộ Nội vụ

b) Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

c) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 4. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn  của cơ quan sử dụng công chức?

a) Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức; Bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức

b) Đánh giá công chức theo quy định.

c) Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức; Bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức. Quản lý về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngạch công chức và số lượng vị trí việc làm

d) Cả A và B

Đáp án D

Câu 5. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành?

a) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) trước ngày 30 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đáp án B

Câu 6. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị tạm đình chỉ chức vụ thì ?

a) không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý.

b) được hưởng 50% phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý

c) được hưởng 80% phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý

Đáp án A

Câu 7. Theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 thì việc xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chức danh,tiêu chuẩn , nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm nhiệm vụ nào?

a) cải cách tổ chức bộ máy

b) xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

c) hiện đại hóa nền hành chính

d) cải cách thể chế

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Yên Bái, gồm 584 câu trắc nghiệm có đáp án..

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

30 Bình luận

 1. Thầy ơi thầy có thể cho em xin tài liệu thi công chức tỉnh Yên Bái năm 2021 với được ko ạ.em cảm ơn thầy nhiều ạ

 2. Thầy ơi cho e xin tài liệu tiếng anh với tin học thi công chức tỉnh yên bái với ạ

 3. thầy có thể cho em xin tài liệu thi công chức năm 2021 của tỉnh Yên Bái k ạ.e cảm ơn ạ.

 4. Thầy có thể cho em xin tài liệu thi công chức năm 2021 của tỉnh Yên Bái được không ạ. Em cảm ơn thầy ạ

 5. thầy cho em xin bộ lại liệu ôn kiến thức chung tỉnh Yên Bái với ạ

 6. Thầy ơi thầy có thể cho em xin tài liệu thi công chức tỉnh Yên Bái năm 2021 với được ko ạ.em cảm ơn thầy nhiều ạ

 7. thầy ơi có thể cho e xin kiến thức chung thi tuyển viên chức tỉnh yên bái năm 2021 với ạ.

 8. Thầy ơi
  Thầy có thể cho em xin bộ tài liệu ôn thi công chức này với được không ạ? Em cảm ơn thầy nhiều ạ

 9. Cho em nội đề 258 câu môn kiến thức chung voi a

 10. Thầy ơi thầy cho em xin tài liệu ôn thi viên chức vòng 2 chuyên nghành văn phòng đăng kí đất đai tỉnh yên bái năm 2021 với ạ. em cảm ơn thầy

 11. Thầy có thể cho em xin bộ tài liệu ôn thi công chức này với được không ạ? Em cảm ơn thầy nhiều ạ

 12. Thầy ơi có thể cho em xin tài liệu ôn thi công chức này với ạ? em cám ơn thầy ạ

 13. Thầy ơi cho em xin tài liệu tiếng anh và tin học được không ạ? Em cảm ơn thầy

 14. E chào thầy ạ. Thầy cho e xin tài liệu thi kiến thức chung, tiếng anh và tin học được không ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ.

 15. Thầy có thể cho em xin bộ tài liệu ôn thi công chức này với được không ạ? Em cảm ơn thầy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *