Tài liệu ôn thi công chức cấp xã thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai năm 2021, gồm 1263 câu.

Tài liệu được biên soạn dựa theo Quyết định 3411/QĐ-HĐT ngày 23/6/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã,, gồm các chuyên đề sau: 

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

3. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

4. Luật Tổ chức Quốc hội 2014 sửa đổi, bổ sung 2020

Tài liệu ôn thi công chức cấp xã thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 2021
Tài liệu ôn thi công chức cấp xã thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 2021

5. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

6. Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 2014

7. Luật Tổ chức Chính phủ 2015 sửa đổi, bổ sung 2019

8. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2019

9. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2020

10.  Luật cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019.

11. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015

12. Nghị quyết 56/2017/NQ-QH ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

13. Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (gọi tắt là Bộ)

14. Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

15. Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Nghị định 108/2020/NĐCP sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

16. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

17. Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

18. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

19. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

 20. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

21. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

22.  Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
 
Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai năm 2021: 

Câu 1 . Các thành phần kinh tế đều là ?

a) bộ phận cấu thành của nền kinh tế quốc dân

b) bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân

c) bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc gia

Đáp án B

Câu 2. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền  Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ?

a) 100.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập

b) 200.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập;

c) 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập;

Đáp án C

Câu 3.  Quốc hội họp bất thường trong trường hợp nào?

a) Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu

b) Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu

c) Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu

Đáp án B

Câu  4. Chính phủ mời Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội tham dự phiên họp của Chính phủ khi nào?

a) khi bàn các vấn đề có liên quan.

b) trong tất cả các cuộc họp

c) khi bàn về việc thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc

d) tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 5. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Nghị quyết giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải trình

a) Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.               b)Quốc hội phê chuẩn

c) Chính phủ phê chuẩn                d)Chủ tịch nước phê chuẩn

Đáp án A

Câu 6. Văn bản quy phạm pháp luật là ?

a) văn bản có chứa pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

b) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

c) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Đáp án B

Câu 7. Cán bộ xã, phường, thị trấn   là?

a) công dân Việt Nam, được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

b) công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

c) công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

Đáp án C

Câu 8 Tổ chức nào không là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

  A.  Đảng Cộng sản Việt Nam.    b)Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

c) Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.        d)Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đáp án B

Câu 9 Một trong những tiêu chí thành lập cục thuộc bộ là? (Mới theo NĐ 101/2020)

a) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên.

b) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 20 biên chế công chức trở lên.

c) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 25 biên chế công chức trở lên.

d) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên.

Đáp án D

Câu 10. Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm việc theo?

a) chế độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ

b) chế độ tập thể và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

c) chế độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc đảng lãnh đạo

Đáp án A

Câu 11. Thẩm quyền Quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng?

a) HĐND cấp huyện

b) UBND cấp huyện

c) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án B

Câu 12. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trong thi tuyển công chức, trường hợp nào được miễn phần thi tin học?

a) Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học

b) Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin

c) Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin

d) Không được miễn trường hợp nào

Đáp án C

Câu 13. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Duyệt bản thảo văn bản phải tuân theo quy định nào sau đây

a) Bản thảo văn bản phải do người có thẩm quyền ký văn bản duyệt.

b) Trường hợp bản thảo văn bản đã được phê duyệt nhưng cần sửa chữa, bổ sung thì phải trình người có thẩm quyền ký xem xét, quyết định.

c) Cả A và B

d) Quy định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Đáp án C

Câu 14. Không thực hiện chế độ tập sự trong trường hợp nào?

a) Các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự; Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã.

b) Các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc lớn hơn thời gian tập sự; Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã.

c) Các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự; Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

Đáp án A

Câu 15.  Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc?

a) đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

b) đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

c) đối tượng không tham gia bảo hiể xã hội

Đáp án A

Câu 16. Thẩm quyền   quyết định tuyển dụng, phân công, điều động, luân chuyển và bố trí người đảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã?

a) HĐND cấp huyện    b) UBND cấp huyện    c) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án B

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng năm 2021, gồm 1263 câu trắc nghiệm có đáp án

(lưu ý: Không có các văn bản sau: Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 2014; 12. Nghị quyết 56/2017/NQ-QH ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;  Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Luật Tổ chức Tóa án)

Tải Bộ câu hỏi Tin học thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức  tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Thầy ơi thầy có thể cho em xin tài liệu thi công chức cấp xã của huyện hoà vang thành phố đà nẵng với được ko ạ.em cảm ơn thầy nhiều ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *