Tài liệu ôn thi công chức hành chính Thành phố Hà Nội năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức hành chính năm 2022 của Thành phố Hà Nội, gồm hơn 1164 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức Thành phố Hà Nội được biên soạn dựa theo Quyết định số 9566/QĐ-HĐTT ngày 25/6/20221 của Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022, cụ thể gồm các văn bản sau:

1. Hiến pháp năm 2013

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015: các chương I, II, III

3. Luật 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13

4. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12

5. Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 22/2008/QH12 và Luật Viên chức 58/2010/QH12

Tài liệu ôn thi công chức hành chính Thành phố Hà Nội năm 2022
Tài liệu ôn thi công chức hành chính Thành phố Hà Nội năm 2022

6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13: Các chương I, II, VIII, IX, X, XIII

7. Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: các chương I, II,IV, V

8. Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Các Điều 1, Điều 2

9.. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH12: Chương I, II, III, IX, X

10.  Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

11. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

12. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

13. Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

14. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021  của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Câu 1 . Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội được quyết định khi nào?

a) Trên ½ tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

b) Ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

c) Trên ½ tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành.

d) 2/3 tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành.

Đáp án B

Câu 2. Hội đồng nhân dân huyện thành lập?

a) Ban pháp chế, Ban kinh tế – xã hội; nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban dân tộc

b) Ban pháp chế, Ban kinh tế – xã hội, Ban Văn hóa –xã hội; nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban dân tộc

c) Ban pháp chế, Ban kinh tế – xã hội; nơi nào có đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban dân tộc

Đáp án A

Câu 3. Công chức không có quyền nào dưới đây?

A.Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

B.Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước.

C.Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.

D.Được ký hợp đồng làm việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Đáp án D

Câu  4. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện do?

a) Ủy ban nhân dân cùng cấp trình

b) Thường trực HĐND cùng cấp trình

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trình

Đáp án A

Câu 5. Kết quả hệ thống hóa văn bản phải được công bố chậm nhất là?

a) ngày 01 tháng 01 đối với văn bản của trung ương, ngày 01 tháng 02 đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp của năm liền sau năm cuối cùng của kỳ hệ thống hóa

b) ngày 01 tháng 02 đối với văn bản của trung ương, ngày 01 tháng 3 đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp của năm liền sau năm cuối cùng của kỳ hệ thống hóa

c) ngày 01 tháng 3 đối với văn bản của trung ương, ngày 01 tháng 4 đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp của năm liền sau năm cuối cùng của kỳ hệ thống hóa

d) ngày 01 tháng 4 đối với văn bản của trung ương, ngày 01 tháng 5 đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp của năm liền sau năm cuối cùng của kỳ hệ thống hóa

Đáp án B

Câu 6. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền  Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ?

a) 100.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập

b) 200.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập;

c) 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập;

Đáp án C

Câu  7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ, quy định công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ?

A.Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác năm.

B.Trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chưa cao.

C.Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền.

D.Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả

Đáp án C

Câu 8.  Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Bãi nhiệm

b) Miễn nhiệm

c) Buộc thôi việc

Đáp án C

Câu 9. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác văn thư có hiệu lực thi hành, thay thế cho Nghị định nào trước đó của Chính phủ quy định về công tác văn thư?

A.Nghị định số 111/2004/NĐ-CP và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP

B.Nghị định số 19/2010/NĐ-CP và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

C.Nghị định số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP

D.Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Đáp án C

Câu 10. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

a) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế

c) yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

Đáp án A

Câu  11. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có mấy quan điểm?

a) 03 quan điểm

b) 04 quan điểm

c) 05 quan điểm

d) 06 quan điểm

Đáp án C

Câu 12. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?

a) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

b) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước

c) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước

d) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức hành chính năm 2020 của Thành phố Hà Nội, gồm 1164 câu trắc nghiệm có đáp án.

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi thi thử tiếng Anh 2021 và tiếng Anh năm 2020 của Hà Nội.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *