Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Kon Tum năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Kon Tum năm 2022, gồm 1490 câu trắc nghiệm, theo đề cương ôn tập của tỉnh Kon Tum, tập trung vào các chuyên đề sau:

I. Tổng quan hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

II. Nền hành chính, công tác quản lý Nhà nước

 1. Kiến thức chung về nền hành chính
 2. Tổ chức Bộ máy hành chính nhà nước và công tác quản lý hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước
 • Thí sinh nghiên cứu tham khảo nội dung các chuyên đề về kiến thức chung mục I và mục II nêu trên trong tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2008 của Bộ Nội vụ 
 • Về cải cách hành chính nhà nước: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030
  Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Kon Tum
  Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Kon Tum năm 2022

III. Các quy định pháp luật có liên quan

 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
 2. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019
 4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
 6. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
 7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019
 8. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật Doanh nghiệp năm 2020
 9. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
 10. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
 11. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
 12. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 13. Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 14. Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ
 15. Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

IV. Quy định của tỉnh

 1. Các Chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
 2. Các nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá của tỉnh Kon Tum được xác định tại Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức hành chính tỉnh Kon Tum năm 2022:

Câu 1. Trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước là?

a) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

b) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

c) có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

d) không thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp

Đáp án A

Câu 2. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?

a) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

b) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước

c) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước

d) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

Đáp án B

Câu 3. Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?

A.Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

B.Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C. Chính phủ là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ban hành văn bản dưới luật.

D. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội.

Đáp án C

Câu 4. Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện là

a) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

b) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

c) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

Đáp án C

Câu 5. Chính phủ ban hành nghị định để quy định?

a) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội

b) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, pháp lệnh của Quốc hội, pháp lệnh, nghị định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

c) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

Đáp án C

Câu 6. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế nào?

A.Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

B.Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

C.Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

D. Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Đáp án D

Câu 7. Công dân có nghĩa vụ gì trong công tác phòng, chống tham nhũng?

a) Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng,
chống tham nhũng

b) Công dân có nghĩa vụ chấp hành cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng

c) Công dân có nghĩa vụ tuân thủ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩmquyền trong phòng, chống tham nhũng

d) Công dân có nghĩa vụ cung cấp tài liệu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng

Đáp án A

Câu 8. “Bản chính văn bản giấy” là?

a) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

b) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử.

c) Bản được viết hoặc đánh máy hoặc tạo lập bằng phương tiện điện tử hình thành trong quá trình soạn thảo văn bản của cơ quan, tổ chức

d) Tất cả các văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành

Đáp án A

Câu 9. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì?

a) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

b) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

c) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

Đáp án C

Câu 10. Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C?

a) 03 tháng   b) 06 tháng  c) 09 tháng  d) 12 tháng

Đáp án D

Câu 11. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 90 được sử dụng?

a) làm cơ sở để xem xét trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

b) làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

c) làm cơ sở để đối chiếu trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Đáp án B

Câu 12. trường hợp nào dưới đây không lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

a)Luật, pháp lệnh.

b) Nghị định của Chính phủ quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật.

c) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật.

d) Quyết định của UBND cấp tỉnh

Đáp án D

Câu 13. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong ứng xử nơi công cộng

a) Cán bộ, công chức, viên chức không được sử dụng các tài sản, phương tiện công cho các hoạt động xã hội không thuộc hoạt động nhiệm vụ, công vụ.

b) Cán bộ, công chức, viên chức không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác của bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi. 

c) Cán bộ, công chức, viên chức không được vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Kon Tum năm 2022, gồm 1490 câu trắc nghiệm (Lưu ý: Thiếu mục IV quy định của tỉnh Kon Tum).

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A1, A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *