Tài liệu ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức kho bạc Nhà nước năm 2021 theo Quyết định số 1073/QĐ-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021, gồm 1046 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ tài liệu được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm, gồm các văn bản sau:

1.Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

2.Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 năm 2015.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

3. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

Tài liệu ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021
Tài liệu ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021

4. Luật ngân sách nhà nước 2015; Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020; Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

6. .Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 

7. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

8. Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

10. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

11.Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

12. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

13. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

14. Quyết định  Số  26/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 07 năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

15. Quyết định 1618/QĐ-BTC năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức kho bạc Nhà nước năm 2021

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013, sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?

a) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

b) Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

c) Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

đáp án C

Câu 2.  Cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ gồm?

a) văn phòng, thanh tra, cục, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) vụ, văn phòng, thanh tra, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập.

c) vụ, văn phòng, thanh tra, cục, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập.

d) vụ, văn phòng, cục, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án C

Câu 3 Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 thì  bội chi ngân sách địa phương được sử dụng để làm gì?

a) chỉ được sử dụng để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

b) chỉ được sử dụng để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công ngắn hạn đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

c) chỉ được sử dụng để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công dài hạn đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

d) chỉ được sử dụng để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

Đáp án A

Câu 4. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật nào?

a) áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

b) áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước

c) áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn

Đáp án A

Câu 5. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là:

a) Việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức

b) Việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan

c) Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan

d) Cả ba câu đều sai

Đáp án C

Câu 6. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, quyết định tuyển dụng công chức bị hủy bỏ trong trường hợp nào?

a) Người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự

b) Người tập sự có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

c) Người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

d) Không có đáp án đúng

Đáp án C

Câu 7. Đâu không phải là Căn cứ xác định biên chế công chức?

a) Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

b) Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

c) Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

d) Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đáp án D

Câu 8. Trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì việc xử lý kỷ luật không có bước nào dưới đây?

a) Tổ chức họp kiểm điểm;

b). Thành lập Hội đồng kỷ luật;

c) Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

d) Tổ chức họp kiểm điểm;. Thành lập Hội đồng kỷ luật;

Đáp án D

Câu 9. Theo Quyết định 26/2015/QĐ-TTg thì đáp án nào dưới đây đúng?

a) Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

b) Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

c) Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

d) Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Đáp án A

Câu 10. Biên chế của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh do ai quyết định?

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trong tổng biên chế được giao

b ) Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước quyết định 

c) Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước quyết định trong tổng biên chế được giao

d) Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định trong tổng biên chế được giao

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  công chức kho bạc Nhà nước năm 2021 theo Quyết định số 1073/QĐ-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021, gồm 1046 câu trắc nghiệm có đáp án

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *