Tài liệu ôn thi công chức phường của quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức phường của quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2020, gồm 474 câu.

Tài liệu được biên soạn dựa theo Thông báo số 54/TB-UBND ngày 15/01/2021 của UBND quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng về Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển, nội dung thi, tài liệu ôn tập và dự kiến thời gian thi tuyển công chức phường

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

3. Luật cán bộ, công chức năm 2008.

Tài liệu ôn thi công chức phường của quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Tài liệu thi công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng

4. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

5. Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

(Vào đây thi thử công chức xã, phường, thị trấn năm 2021)

6. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

7. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

8. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

9. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, côngchức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

10. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư (phần thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản).

11. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

12. Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

13. Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.

14. Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

15. Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dânthành phố Đà NẵngQuy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

16. Quyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

17. Các văn bản pháp luật, tài liệu, thông tin khác liên quan đến đơn vị và vị trí việc làm dự tuyển.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức phường của quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2020, gồm 474 câu trắc nghiệm có đáp án.

Câu 1 . Phường có trên mười nghìn dân thì cứ thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?

a) 25    b) 30           c) 35      d) 40

Đáp án B

Câu 2. Đâu là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

a) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.

b) Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

c) Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động

Đáp án A

Câu 3. Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như?

a) Như cấp trưởng

b) cấp phó ký thay cấp trưởng.

c) Như người đứng đầu

Đáp án B

Câu 4. Theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 thì Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ gì trong các nội dung cải cách hành chính?

a) Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện tài chính công

b) Theo dõi, tổng hợp việc triển khai nhiệm vụ cải cách thể chế

c) Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính

d) Chủ trì xây dựng và hướng dẫn phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính

Đáp án B

Câu 5. Thẩm quyền quyết định xếp lương đối với từng trường hợp có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng vào công chức cấp xã

a) HĐND cấp huyện

b) UBND cấp huyện

c) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án C

Câu 6. Chính quyền địa phương ở thành phố Đà Nẵng là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố

b) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố hoặc Ủy ban nhân dân thành phố

c) cấp chính quyền địa phương là Ủy ban nhân dân thành phố

d) cấp chính quyền địa phương là Hội đồng nhân dân thành phố

Đáp án A

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức phường của quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2020.

Tải Bộ câu hỏi Tin học thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức  tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *