Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Nam Định năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm  ôn thi  công chức tỉnh Nam Định năm 2023 theo thông báo số 07/TB-HĐTD ngày 09/01/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định thông báo thời gian thi và tài liệu sử dụng thi Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định năm 2023 như sau:

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013:

– Chương I: Chế độ chính trị.

– Chương IX: Chính quyền địa phương.

Tham khảo link: Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2. Văn bản hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 32/VBHN-VPQH ngày 02/8/2023 của Văn phòng Quốc hội:

– Chương I: Những quy định chung

– Mục 1 Chương II: Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở tỉnh.

– Mục 2 Chương II: Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở huyện.

– Mục 3 Chương III : Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Tham khảo link:          –Phần 1 văn bản hợp nhất số 32/VBHN-VPQH

– Phần 2 văn bản hợp nhất số 32/VBHN-VPQH

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Nam Định năm 2023
Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Nam Định năm 2023

3. Văn bản hợp nhất Luật Cán bộ công chức số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội:

– Chương I: Những quy định chung.

– Chương II: Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức.

– Chương IV: Công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

– Chương IX: Khen thưởng và xử lý vi phạm.

Tham khảo link:  Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH

4. Văn bản hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng số 11/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội:

– Chương I: Những quy định chung.

– Tiểu mục 2 Mục 6 Chương II: Kê khai tài sản, thu nhập.

– Điều 23 Mục 3 Chương II: Kiểm soát xung đột lợi ích.

Tham khảo link: Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH

  5. Văn bản hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội:

– Chương I: Những quy định chung.

– Chương II: Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật.

Tham khảo link: – Phần 1 văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH

              – Phần 2 văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH

6. Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng số 01/VBHN-TTCP ngày 19/4/2022 của Thanh tra Chính phủ:

– Mục 3 Chương IV: Kiểm soát xung đột lợi ích.

Tham khảo linkVăn bản hợp nhất số 01/VBHN-TTCP

7. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư:

– Chương I: Quy định chung.

– Chương II: Soạn thảo, ký ban hành văn bản hành chính.

Tham khảo link: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm  ôn thi  công chức tỉnh Nam Định năm 2023 

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 thì Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào?

a) hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

b) hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c) hình vuông, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

d) hình tròn, nền vàng, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đáp án B

Câu 2. Theo Hiến pháp 2013 thì Tỉnh chia thành?

a) huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh

b) huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, đơn vị hành chính tương đương;

c) quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương;

Đáp án A

Câu 3.  Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã?

a) HĐND cấp huyện

b) Chủ tịch HĐND cấp huyện

c) UBND cấp huyện

d) Chủ tịch UBND cấp huyện

          Đáp án D

Câu 4. Chính quyền địa phương ở thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và Ủy bannhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

b) không phải là cấp chính quyền địa phương chỉ có Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

c) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặcỦy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Đáp án A

Câu 5. Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A.Phân biệt, đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

B.Có tác phong lịch sự

C.Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.

D.Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân.

Đáp án A

Câu 6. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?

A.Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

B.Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

C.Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

D.Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Đáp án D

Câu 7. Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức?

A.Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. B. Đủ 20 tuổi trở lên.

C.Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng. D. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

Đáp án B

Câu 8. Theo Luật Cán bộ, công chức, đâu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?

A. Khiển trách; B. Cảnh cáo; C. Cách chức;        D. Bãi nhiệm.

Đáp án D

Câu 9. Theo LUật Phòng, chống tham nhũng thi đáp án nào dưới đây là đúng

A.Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng

B.Cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh về hành vi tham nhũng, cá nhân có quyền tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật

C.Tổ chức có quyền phản ánh về hành vi tham nhũng, cá nhân có quyền tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật

D.Tất cả đáp án trên

Đáp án B 

Câu 10. Cơ quan nào giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng?

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

d) Tòa án nhân dân

Đáp án C

Câu 11. Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

a) Nghị quyết

b) Nghị định

c) Quyết định

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 12. Hội đồng nhân dân cấp huyện  ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào? (luật mới)

a) Những vấn đề được luật giao.

b) Những vấn đề được pháp luật giao.

c) những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Đáp an C

Câu 13. Quốc hội ban hành văn bản QPPL loại nào để quy định Tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và cơ quan khác do Quốc hội thành lập?

a) Hiến pháp

b) Luật

c) Nghị quyết

d) Nghị định

Đáp án B

Câu 13. Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Người được ký thừa lệnh

a) không được ủy quyền lại cho người khác ký.

b) được ủy quyền lại cho người khác ký.

c) được giao lại cho cấp phó ký thay

d) Cả A và B

Đáp án C

Câu 15. Viết hoa đối với tên các loại văn bản như thế nào?

a) Viết hoa chữ cái đầu của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ hai tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể

b) Viết hoa chữ cái đầu của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể

c) Viết hoa chữ cái của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể

Đáp án B

Câu 16. Người có chức vụ, quyền hạn được xác định là có xung đột lợi ích khi có dấu hiệu rõ ràng cho rằng người đó thuộc hoặc sẽ thuộc một trong các trường hợp nào dưới đây?

a) Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để vụ lợi hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác;

b) Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu;

c) Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước;

d) Tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm  ôn thi  công chức tỉnh Nam Định năm 2023, gồm 486 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *