Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, gồm 386 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 được biên soạn theo danh mục kiến thức chung ban hành tại  Công văn số:1499 /SNV-TCCC ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế  Hướng dẫn triển khai việc tuyển dụng công chức năm 2020, gồm các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013
+ Chế độ chính trị
+ Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)
+ Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019
+ Những quy định chung
+ Chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
+ Hoạt động của Ủy ban nhân dân
3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019
+ Những quy định chung
+ Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức
+ Tuyển dụng công chức
4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
+ Những quy định chung
+ Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị
5. Cải cách hành chính
+ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
+ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 – 2020

+ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của
tỉnh Thừa Thiên Huế.
+ Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.
6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
+ Những quy định chung
+ Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật
7. Thể thức, kỹ thuật và mẫu trình bày văn bản hành chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Câu 1.  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

b) Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

c) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì   dân.

Đáp án A

Câu 2. Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?

a) chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực tỉnh, phường, thị trấn.

b) chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, xã, phường, thị trấn.

c) chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phường, thị trấn.

Đáp án C

Câu 3. Đâu không phải là nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?

a). Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

b) Bảo đảm tính cạnh tranh.

c) Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm

d) Bảo đảm tính dân chủ

Đáp án D

Câu 4. Căn cứ ban hành văn bản được trình bày như thế nào?

a) bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chẩm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.).

b) bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chẩm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.).

c) bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chẩm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu phẩy (,).

Đáp án A

Câu 5. Các nhiệm vụ và giải pháp của kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế?

a) Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;   Hiện đại hóa nền hành chính; Công tác chỉ đạo, điều hành

b) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế; Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Từng bước hiện đại hóa nền hành chính

c) Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính; Công tác chỉ đạo, điều hành

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, gồm 386 câu trắc nghiệm có đáp án.  Tải tiếng anh A2 ôn thi viên chức tại đây.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *