Tài liệu ôn thi công chức Tổng Cục Thống kê năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức Tổng Cục Thống kê năm 2022,  theo Thông báo số 117/TB-TCTK ngày 10/6/2022 của Tổng Cục Thống kê về tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng Cục Thống kế năm 2022, tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013;
2. Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;
3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
4. Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
5. Luật Thống kê số 89/2015/QH13;
6. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP;
7. Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Tài liệu ôn thi công chức Tổng Cục Thống kê năm 2022
Tài liệu ôn thi công chức Tổng Cục Thống kê năm 2022

8. Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
9. Quyết định số 1007/QĐ-TCTK ngày 20/5/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
10. Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12;
11. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

12. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức Tổng Cục Thống kê năm 2022

Câu 1.   Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội

A.Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

B.Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

C.Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ

D.Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Đáp án B

Câu 2.  Theo Hiến pháp 2013, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là thuộc chức danh nào dưới đây?

A. Tổng Bí thư   B. Chủ tịch nước     C.Thủ tướng Chính phủ    D. Chủ tịch Quốc hội

Câu 3. Theo Luật Tổ chức Chính phủ thì Chính phủ là cơ quan?

a) quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

b) hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

c) nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Đáp án B

Câu 4. Cơ quan nào thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

a) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

b) Thủ tướng Chính phủ

c) Chính phủ

d) Quốc hội

Đáp án C

Câu 5. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và các cá nhân có liên quan

Đáp án A

Câu 6. Nhiệm vụ nào dưới đây thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Bộ trong lĩnh vực pháp luật?

a) Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác theo phân công

b) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cho chính quyền địa phương.

c) Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và các chương trình, chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác thuộc các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực.

d) Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực.

Đáp án A

Câu 7.Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

a) Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

b) Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

c) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

d) Tự do dân chủ

Đáp án D

Câu 8.  Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?

a) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

b) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

c) bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau.

Đáp án A

Câu 9. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

a) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế

c) yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

Đáp án A

Câu 10. Theo Luật Thống kê thì Số liệu thống kê chính thức là?

a) số liệu thống kê phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả của hiện tượng kinh tế – xã hội đã diễn ra trong khoảng thời gian và không gian cụ thể đã được xử lý, tổng hợp, thẩm định và khẳng định.

b) số liệu thống kê phản ánh đầy đủ kết quả của hiện tượng kinh tế – xã hội đã diễn ra trong khoảng thời gian và không gian cụ thể nhưng chưa được khẳng định, còn phải được thẩm định, rà soát thêm.

c) số liệu thống kê dự tính trước toàn bộ kết quả của hiện tượng kinh tế – xã hội còn đang tiếp diễn, được tổng hợp từ số liệu của kỳ đã diễn ra, cập nhật theo thực tế và số liệu của kỳ sẽ diễn ra, sử dụng phương pháp chuyên môn để dự tính

d) số liệu thống kê phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả của hiện tượng kinh tế – xã hội đã diễn ra trong khoảng thời gian và không gian cụ thể nhưng chưa được khẳng định, còn phải được thẩm định, rà soát thêm.

Đáp án A

Câu 11. Tổng cục Thống kê được tổ chức như thế nào?

a) Được tổ chức từ trung ương đến địa phương, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất.

b) Được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ

c) Được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất.

d) Được tổ chức thành hệ thống từ trung ương đến địa phương, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất.

Đáp án C

Câu 12. Thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Cục Thống kê.?

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

b) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

c) Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức Tổng Cục Thống kê năm 2022, gồm 1004 câu (Lưu ý: Thiếu mục Quyết định số 1007/QĐ-TCTK)

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A1, A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

71 Bình luận

 1. Cho e xin bộ tài liệu thi công chức tổng cục TK 2022 ạ

 2. Em xin bộ tài liệu thi công chức TCTK 2022 với ạ. Em cám ơn ạ

 3. Cho e xin bộ tài liệu ôn thi công chức tổng cục TK 2022 ạ, em cảm ơn.

 4. Hồ Thị Diệu Hương

  cho em xin bộ tài liệu ôn thi công chức TCTK 2022 với ạ

 5. Cho em xin bộ tài liệu ôn thi công chức tổng cục TK 2022 với ạ, em cảm ơn.

 6. Cho e xin bộ tài liệu ôn thi công chức thống kê 2022 với ạ. Em cám ơn!

 7. Nguyễn Thị Thu Thủy

  Cho e xin bộ tài liệu ôn thi công chức thống kê 2022 với ạ. Em cám ơn!

 8. Cho em xin bộ tài liệu ôn thi công chức tổng cục TK 2022 với ạ, em cảm ơn.

 9. cho e xin bộ tài liệu thi công chức thống kê 2022 vơi ạ. em cảm ơn nhiều

 10. cho e xin bộ tài liệu thi công chức thống kê 2022 với ạ, e cảm ơn

 11. em xin file với ạ

 12. Cho em xin bộ tài liệu ôn thi công chức tổng cục TK 2022 với ạ, em cảm ơn nhiều ạ.

 13. Cho e xin tài liệu ôn thi công chức tổng cục thống kê 2022 với ạ, em cảm ơn ạ

 14. Cho e xin tài liệu ôn thi công chức tổng cục thống kê 2022 với ạ, em cảm ơn ạ

 15. Cho e xin tài liệu ôn thi tổng cục thống kê năm 2022 với ạ. E cảm ơn anh ạ

 16. Cho e xin tài liệu ôn thi tổng cục thống kê năm 2022 với ạ. E cảm ơn anh ạ

 17. Cho mình xin tài liệu với ạ

 18. Cho e xin tài liệu ôn thi tổng cục thống kê năm 2022 với ạ. E cảm ơn anh ạ

 19. Cho em xin bộ tài liệu luyện thi Tổng Cục Thống Kê 2022 với ạ

 20. Cho em xin bộ tài liệu luyện thi Tổng Cục Thống Kê 2022. em cảm ơn

 21. Cho em xin tài liệu luyện thi Tổng cục thống kê 2022 với ạ. Em cảm ơn

 22. Cho em xin bộ tài liệu luyện thi Tổng Cục Thống Kê 2022 với ạ. Em cảm ơn!

 23. Cho e xin bộ tài liệu thi công chức tổng cục TK 2022 ạ

 24. Trương Thị Linh

  Cho e xin bộ tài liệu thi công chức tổng cục TK 2022 ạ

 25. cho e xin tài liệu thi thống kê 2022 với ạ

 26. Cho em xin bộ tài liệu ôn thi cctk 2022 với ạ

 27. cho e xin tài liệu ôn thi công chức thống kê 2022 với ạ

 28. Cho em xin tài liệu thi chuyên ngành CNTT vào cục thống kê với ạ

 29. cho xin bộ đáp an thi công chức thống ke

 30. Cho em xin bộ câu hỏi thi thống kê với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *