Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức Bộ Tài chính năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  nâng ngạch công chức lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020 của Bộ Tài chính.

Bộ tài liệu được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm theo Thông báo số 46/TB-HĐTNNCV&CVC2020 ngày 18/5/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên, chuyên viên chính Bộ Tài chính, gồm các văn bản sau:

1.Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

2.Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 năm 2015.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

3. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  nâng ngạch công chức lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2021 của Bộ Tài chính
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  nâng ngạch công chức lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2021 của Bộ Tài chính

4. Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

5. Luật ngân sách nhà nước 2015; Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

6. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020; Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

7. .Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 

8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

9. Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

10. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

11. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

12.Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

13. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

14. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

15. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

16.Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

17.Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

18.Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

19.Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

20.Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

21. Nghị quyết 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Quốc hội ban hành

22. Nghị quyết 124/2020/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 do Quốc hội ban hành.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  nâng ngạch công chức lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2021 của Bộ Tài chính:

Câu 1. Cơ quan nào có thẩm quyền giải thích Hiến pháp , luật, pháp lệnh

a) Quốc hội              b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao     d) Tất cả các cơ quan trên

Đáp án B

Câu 2. Thẩm quyền nào dưới đây thuộc Chính phủ?

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tiêu chí thành lập và slượng biên chế ti thiểu để tổ chức đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

b) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

c) Quy định tiêu chí thành lập và sốlượng biên chế tối đa để tổ chức đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

d) Đáp án B và C

Đáp án A

Câu 3. Chính phủ ban hành nghị định để quy định?

a) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội

b) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, pháp lệnh của Quốc hội, pháp lệnh, nghị định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

c) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

Đáp án C

Câu 4. Bố cục của văn bản nào dưới đây không đúng?

a) Chương, mục, điều, khoản, điểm;            b) Chương, điều, khoản, điểm;

c) Điều, khoản, điểm           d) Điều, khoản, điểm, tiết

Đáp án D

Câu 5. Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc?

a) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

b) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và đúng pháp luật.

c) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan, bình đẳng và đúng pháp luật.

Đáp an A

Câu 6. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.    b) Cảnh cáo.   c) Hạ bậc lương    d) Bãi nhiệm.

Đáp án C

Câu 7. Quyền lợi nào dưới đây không phải là quyền lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước?

a) Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định;

b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục;

c) Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật;

d) Được biểu dương, khen thưởng về kết quả tốt trong đào tạo, bồi dưỡng.

Đáp án D

Câu 8. Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống

a) Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

b) Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị; Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

c) Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

d) Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

Đáp án D

Câu 9. Một trong những Quan điểm tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là?

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện

b) Bảo đảm sự lãnh đạo của Nhà nước, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện

c) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị và nhân dân trong quá trình thực hiện

Đáp án A

Câu 10. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?

a) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

b) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước

c) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước

d) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

Đáp án B

Câu 11. Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 thì  bội chi ngân sách địa phương được sử dụng để làm gì?

a) chỉ được sử dụng để đầu tưcác dự án thuộc kế hoạchđầu tư công trung hạn đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

b) chỉ được sử dụng để đầu tưcác dự án thuộc kế hoạchđầu tư công ngắn hạn đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

c) chỉ được sử dụng để đầu tưcác dự án thuộc kế hoạchđầu tư công dài hạn đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

d) chỉ được sử dụng để đầu tưcác dự án thuộc kế hoạchđầu tư công trung hạn đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

Đáp án A

Câu 12. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng?

a) Bộ trưởng Bộ Nội vụ

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính

c) Thủ tướng Chính phủ

d) Chính phủ

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  nâng ngạch công chức lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2021 của Bộ Tài chính, với hơn 1000 câu trắc nghiệm có đáp án ( Lưu ý: Không có  Nghị quyết 56/2017/QH14, Nghị quyết 124/2020/QH14)  .

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *