Tài liệu ôn thi viên chức của Tổng cục Thể dục thể thao năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức   các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao năm 2021.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao năm 2021 được biên soạn theo Thông báo số /TB-HĐTTVC ngày tháng 4 năm 2021 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021 tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020;

2. Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;

3. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc hội về Luật Thể dục thể thao;

4. Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật Viên chức;

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Ninh Bình 2020
Tài liệu ôn thi viên chức của Tổng cục Thể dục thể thao năm 2021

5. Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

6. Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao;

7. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

8. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

9. Chương III, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả củaviên chức;

10. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

11. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu;

12. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

13. Luật số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

14. Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

15. Luật số 36/2018/QH11 ngày 20/11/2018 về phòng, chống tham nhũng;

16. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp về Luật phòng, chống tham nhũng;

17. Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

18. Quyết định số 2148/QĐ-BVHTTDL ngày 20/6/2019 của Bộ VHTTDL về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

19. Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thí sinh đăng ký dự thi.

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao năm 2021 gồm 485 câu trắc nghiệm, có đáp án:

Câu 1. Đâu không phải là quan điểm Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg?

a) Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao phải phù hợp với quy hoạch phát triển văn hóa – xã hội ca đất nước, của các địa phương, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mnh trong các cộng đồng dân cư.

b). Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao một cách hài hòa giữa các đối tượng, phù hợp với các vùng, miền trong cả nước; giữa phát triển thể dục, thể thao cho mọi người với thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp.

c) Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với Quy hoạch, đáp ứng về cơ bản nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao, nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 2. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 của Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg là?

a) Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có nền thể dục, thể thao phát triển trung bình ở châu lục

b) Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có nền thể dục, thể thao phát triển ở châu lục

c) Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có nền thể dục, thể thao phát triển cao ở châu lục

d) Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có nền thể dục, thể thao phát triển ở thế giới

Đáp án B

Câu 3. Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm được áp dụng với hành vi nào? (Luật mới)

a) hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách

b) hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

c) hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

Đáp án A

Câu 4 . Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách.   b) Cảnh cáo.   c) Cách chức.   d) Buộc thôi việc.

Đáp án B

Câu 5. Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi nào?

a) khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới

b) khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cũ

c) khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ cao hơn với yêu cầu của vị trí việc làm mới

Đáp án A

Câu 6. Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền  Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ?

a) 100.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập

b) 200.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập;

c) 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập;

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi  viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao năm 2021 (Lưu ý không có các văn bản ở mục:  1, 5, 6, 11, 14,1 17, 18, 19).

Tải tin học thi công chức tại đây

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *