Tài liệu sát hạch viên chức Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm sát hạch viên chức ngành Y tế năm 2022  tỉnh Bắc Giang, gồm 350 câu.

1. Kiến thức quản lý nhà nước:

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức (phần viên chức);

+ Luật Khám, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

+ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập;

+ 12 điều Y đức (Ban hành kèm theo quyết định số: 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Tài liệu sát hạch viên chức Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang năm 2022
Tài liệu sát hạch viên chức Ngành Y tế tỉnh Bắc Giang năm 2022

2.  Kiến thức cơ sở và chuyên ngành (khung chương trình từng chuyên ngành thông báo trên trang điện tử Sở Y tế và Sở Nội vụ khi công bố thí sinh đạt yêu cầu vòng 1).

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm sát hạch viên chức ngành Y tế năm 2022  tỉnh Bắc Giang:

Câu 1. Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 2.  Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

b) Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

d) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

Đáp án D

Câu 3. Thời hạn cấp lại chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh là

a) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại chứng chỉ hành nghề

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại chứng chỉ hành nghề

c) Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại chứng chỉ hành nghề

Đáp án B

Câu 4. Trường hợp nào dưới đây Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi

a) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng quy định; Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật;

b) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; Chứng chỉ hành nghề có nội dung không phù hợp pháp luật;

c) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật;

Đáp án C

Câu 5.  Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để công dân, cơ quan, tổ chức   biết các nội dung nào dưới đây?

a) Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan; Thủ tục hành chính giải quyết công việc; Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc; Phí, lệ phí theo quy định; Thời gian giải quyết từng loại công việc.

b) Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan; Thủ tục hành chính giải quyết công việc; Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc; Thời gian giải quyết từng loại công việc.

c) Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan; Thủ tục hành chính giải quyết công việc; Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc; Phí, lệ phí theo quy định

Đáp án A

Câu 6. Theo quy định về y đức thì    Khi người bệnh ra viện phải?

a) dặn dò cẩn thận, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ.

b) dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ điều trị, tự chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ.

c) dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ.

Đáp án C

Câu 7. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì?

a) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

b) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

c) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

Đáp án C

Câu 8. Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức biệt phái?

a) người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị hình thức kỷ luật

b) người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức biệt phái tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị hình thức kỷ luật

c) người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan cử biệt phái trước khi quyết định hình thức kỷ luật.

Đáp án A

Câu 9. Thẩm quyền tuyển dụng Đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên như thế nào?

a) người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức

b) cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức

c) cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện.

Đáp án A

Câu 10. Thẩm quyền tuyển dụng  Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên như thế nào?

a) người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức

b) cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức

c) cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm sát hạch viên chức ngành Y tế năm 2022  tỉnh Bắc Giang, gồm 350 câu. Lưu ý: thiếu Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *