Tài liệu thi công chức cấp phường thuộc quận Ba Đình, Hà Nội

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức  cấp phường thuộc quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội – năm 2023, theo Quyết định số 07/QĐ-HĐTD ngày 17/02/2023 của Hội Đồng tuyển dụng công chức quận Ba Đình, gồm các văn bản sau:

1. Hiến pháp 2013:
– Chương I: Từ Điều 1 đến Điều 13;
– Chương II: Từ Điều 14 đến Điều 49;
– Chương III: Các Điều 51, 53, 54, 55, 61, 62;
– Chương IV: Điều 64;
– Chương V: Các Điều 69, 70, 71, 73, 83;
– Chương VII: Từ Điều 94 đến Điều 97;
– Chương IX: Từ Điều 110 đến Điều 116.
2. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chứcChính quyền địa phương ngày 22/11/2019.
*) Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015:
– Chương I: Từ Điều 1 đến Điều 14;
– Chương II: Từ Điều 18 đến Điều 22; Các Điều 25, 26, 28, 29; 34, 35, 36;
Từ Điều 58 đến Điều 64.
*) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019:
– Điều 2: Từ Khoản 2 đến Khoản 12; Các Khoản 19, 20, 26.

Tài liệu thi công chức cấp phường thuộc quận Ba Đình, Hà Nội
Tài liệu thi công chức cấp phường thuộc quận Ba Đình, Hà Nội

3. Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018:
– Chương I: Từ Điều 1 đến Điều 8;
– Chương III: Các Điều 65, 66, 67, 68;
– Chương X: Điều 96.
4. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019:
*) Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008:
– Chương I: Từ Điều 1 đến Điều 7;
– Chương II: Từ Điều 8 đến Điều 20;
– Chương V: Từ Điều 61 đến Điều 64;
– Chương IX: Từ Điều 76 đến Điều 83;
*) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019:
– Điều 1: Khoản 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17.
5. Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:
– Chương I: Điều 1, Điều 2;

– Chương II: Từ Điều 3 đến Điều 12; Các Điều 20, 23, 24.
6. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức:
– Chương I: Từ Điều 1 đến Điều 5;
– Chương II: Từ Điều 6 đến Điều 13.
7. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020:
*) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015:
– Chương I: Từ Điều 1 đến Điều 14;
– Chương II: Từ Điều 15 đến Điều 30;
– Chương XIII: Từ Điều 151 đến Điều 154.
*) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020:
– Điều 1: Từ Khoản 1 đến Khoản 7; Khoản 48, 49.
8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư:
– Phụ lục I. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản (Phần I. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính: I. Quy định chung; II. Các thành phần thể thức chính);
9. Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội:
– Chương I: Điều 2, Điều 3;
– Chương II: Điều 6, Điều 7;
– Chương III: Điều 18, Điều 19

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức  cấp phường thuộc quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội – năm 2023,

Câu  1. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở nào?

a) trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương

b) trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương

c) trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và của mỗi cấp chính quyền địa phương

d) trên cơ sở phân chia thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương

Đáp án A

Câu 2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân và được mời tham dự hội nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp khi nào?

a) Khi bàn các vấn đề có liên quan.

b) Khi bàn tất cả các vấn đề

c) Khi cần thiết

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 3. Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân khóa mới phải được bầu xong.

a) 30 ngày   b) 40 ngày   c) 45 ngày

Đáp án C

Câu 4. Thẩm quyền Quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao?

a) HĐND cấp tỉnh

b) UBND cấp tỉnh

c) Chủ tịch UBND cấp tỉnh

d) Thường trực HĐND cấp tỉnh

Đáp án A

Câu 5. Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A.Phân biệt, đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

B.Có tác phong lịch sự

C.Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.

D.Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân.

Đáp án A

Câu 6. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?

A.Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

B.Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

C.Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

D.Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Đáp án D

Câu 7. Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng?

A.Tham ô tài sản.

B.Nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

C.Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

D.Không thực hiện kịp thời trách nhiệm giải trình

Đáp án D

Câu 8. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trong thi tuyển công chức, trường hợp nào được miễn phần thi tin học?

A.Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học

B.Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin

C.Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin

D.Không được miễn trường hợp nào

Đáp án C

Câu 9. Không điều động, bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự ?

a) sang vị trí việc làm cùng vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức hoặc sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

b) sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức hoặc sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

c) sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Đáp án B

Câu 10. Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Bãi nhiệm    b) Miễn nhiệm     c) Buộc thôi việc    d) Cách chức

Đáp án C

Câu 11. Hội đồng nhân dân cấp huyện  ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào? (luật mới)

a) Những vấn đề được luật giao.

b) Những vấn đề được pháp luật giao.

c) những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Đáp an C

 Câu 12. Khổ giấy trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30 là?

a) Khổ A4 (210 mm x 297 mm)

b) Khổ A3 (210 mm x 297 mm)

c) Khổ A4 (210 mm x 300 mm)

              Đáp án A

       Câu 13 . Định lề trang  của văn bản hành chính là?

a) Cách mép trên và mép dưới 15 – 20 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 15 – 20 mm

b) Cách mép trên và mép dưới 20 – 25 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 15 – 20 mm

c) Cách mép trên và mép dưới 20 – 25 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 10 – 15 mm

              Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức  cấp phường thuộc quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội – năm 2023, với gồm 492 câu (Lưu ý: Thiêu Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 97/2019/QH14)

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *