Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã, huyện Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, gồm 395 câu.

Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 được trangtinphapluat.com biên soạn theo Thông báo số  31 -TB/UBND  ngày 15/3/2022 của UBND huyện Lập Thạch tập trung vào các chuyên đề sau:

Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 2022
Tài liệu thi công chức cấp xã huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

1

Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, gồm: Các Chương I, II, III, IV, IX, XI.

2

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, gồm: Chương I, Mục 3 Chương II, Mục 5 Chương III, Chương VI (các nội dung sửa đổi, bổ sung nếu có theo Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019). 

3

Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, gồm: Các Chương I, II, V, IX (các nội dung sửa đổi, bổ sung nếu có theo Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019).

4

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, gồm: Các chương I, II (các nội dung sửa đổi, bổ sung nếu có theo Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ).  

5

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, gồm: Các chương II, IV, V (các nội dung sửa đổi, bổ sung nếu có theo Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ).

6

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 30/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (trừ mục 1, mục 3 Chương II; Điều 18, Điều 19 Chương III).

7

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (trừ mục 3 Chương II; mục 1, mục 2, mục 4 Chương III).

8

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc): Mục I, mục II.

9

Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã, huyện Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022:

Câu 1. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua?

a) Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 2. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc

a) bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

b) phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

c) trực tiếp, phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín.

Đáp án B

Câu 3. Cán bộ xã, phường, thị trấn   là?

a) công dân Việt Nam, được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

b) công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

c) công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

Đáp án C

Câu 4. công chức cấp xã là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 5. Một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là?

a) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc mệnh lệnh hành chính

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình

c) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch

d) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đáp án D

Câu 6. Một trong những tiêu chí bắt buộc  Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được  thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 70% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức;

b) 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

c) 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 50% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đáp án B

Câu 7 . Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Nghị quyết, đề án, báo cáo, biên bản của kỳ họp Hội đồng nhân dân phải được Thường trực Hội đồng nhân dân gửi lên Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; đối với cấp tỉnh thì phải được gửi lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ

A. Chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày bế mạc kỳ họp

B. Chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày bế mạc kỳ họp

C. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bế mạc kỳ họp

D. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày bế mạc kỳ họp

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã, huyện Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, gồm 395 câu (Lưu ý: Không có 02 văn bản của tỉnh Vĩnh Phúc)

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *