Tài liệu thi công chức cấp xã thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên năm 2023, gồm các văn bản sau:

 1.  Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013:
 2.  Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 năm 2015;
 3. Luật số 47/2019/QH14 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
 4. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 năm 2008:
 5. Luật số 52/2019/QH14 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức
 6. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
 7. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
 8. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
 9. Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
 10. Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế;
 11. Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế;
 12. Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định  số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
 13. Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 về chính sách tinh giản biên chế
 14. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
 15. Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 16. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 17. Bộ câu hỏi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ;
 18. Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 19. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
 20. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 21. Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về chức vụ, chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
 22. Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 23.  Quyết định 08/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên

Câu 1.  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

b) Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

c) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì   dân.

Đáp án A

Câu 2. Trường hợp Hội đồng nhân dân không còn đủ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu theo quy định của Luật này và thời gian còn lại của nhiệm kỳ ít hơn hoặc bằng 18 tháng thì Hội đồng nhân dân có quyền nào dưới đây?

a) chỉ thảo luận và quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách địa phương

b) quyết định tất cả vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân

c) quyết định về tổ chức biên chế và an ninh quốc phòng

Đáp án A

Câu 3. Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương?

a) Hội đồng nhân dân

b) Ủy ban nhân dân

c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 4.  kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã phải được?

a) Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn

b) Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn

Đáp án A

Câu 5. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào dưới đây không phải là quyền của cán bộ, công chức?

A.Được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở.

B.Được quyền thành lập công ty hợp danh.

C.Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

D.Được hưởng chính sách ưu đãi về phương tiện đi lại.

Đáp án B

Câu 6. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, Điều kiện về độ tuổi để đăng ký dự tuyển công chức là?

a) Đủ 21 tuổi trở lên

b) Đủ 20 tuổi trở lên

c) Đủ 18 tuổi trở lên

d) Đủ 24 tuổi trở lên

Đáp án C

Câu 7. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải như thế nào?

a) phải bảo đảm ở mức độ cao hơn với kỷ luật đảng.

b) phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

c) phải bảo đảm ở mức độ tương đương với kỷ luật đảng.

Đáp án B

Câu 8. Theo Nghị định 112/2020-NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ, xác định phương án sai  về nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức?

a) Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm

b) Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính.

c) Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra

d) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

Đáp án B

Câu 9. Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D?

a) 03 tháng

b) 06 tháng

c) 09 tháng

d) 12 tháng

Đáp án B

Câu 10. Trong thời hạn chậm nhất bao nhiêu ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?

A. 30 ngày        B. 20 ngày           C. 15 ngày            D. 10 ngày

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên năm 2023, với hơn 900 câu (Lưu ý: Thiếu Nghị định 33, 29 và các văn bản tỉnh Hưng Yên)

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *