Tài liệu thi công chức cấp xã – thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức  cấp xã thuộc UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa – năm 2023, theo Quyết định 91/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, gồm các văn bản sau:

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (hợp nhất theo Văn bản số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội): Chương I, Chương II (mục 3), Chương III (mục 5), Chương VI (mục 1, 2)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019 (Điều 2)

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, chương I, chương II, chương V, chương IX

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019: Điều 1

3. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã: Điều 2

4. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

5. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa 2021
Tài liệu thi công chức cấp xã – thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa 2023

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức  cấp xã thuộc UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa – năm 2023

Câu 1.  Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ nào dưới đây?

a) tập thể Ủy ban nhân dân kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

b) tập thể Ủy ban nhân dân kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịchỦy ban nhân dân.

c) hội nghị và quyết định theo đa số

Đáp án A

Câu 2. Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A. Phân biệt, đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

B. Có tác phong lịch sự

C. Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.

D. Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân.

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?

A.Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

B.Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

C.Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

D.Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Đáp án D

Câu 4 . Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như thế nào?

a) Loại 1: tối đa 23 người; Loại 2: tối đa 21 người; Loại 3: tối đa 19 người.

b) Loại 1: tối đa 25 người; Loại 2: tối đa 23 người; Loại 3: tối đa 21 người.

c) Loại 1: tối đa 21 người; Loại 2: tối đa 19 người; Loại 3: tối đa 17 người.

Đáp án A

Câu 5. Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng chế độ như thế nào?

a) hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm

b) hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

c) hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm và không phải đóng bảo hiểm xã hội

Đáp án B

Câu 6. Trường hợp trước khi được tuyn dụng công chức cp xã đã đảm nhiệm công việc phù hợp với chức danh công chức cấp xã và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính như thế nào?

a) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng. 

b) không được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

c) được xem xét để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

Đáp án A

Câu 7. “Văn bản hành chính” là?

a) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

b) văn bản hình thành trong quá trình giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

c) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Đáp án A

Câu 8. Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành phải được thực hiện như thế nào?

a) phải được sửa đổi, thay thế bằng văn bản có hình thức tương đương

b) đính chính bằng công văn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

c) đính chính bằng quyết định của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức  cấp xã thuộc UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa – năm 2023, với gồm 370 câu

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *