Tài liệu thi công chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức   cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi theo Thông báo số 926-TB/BTCTU ngày 04/4/2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024)  về nội dung thi tuyển công chức cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024.

Nội dung kiến thức chung thi tuyển công chức

1. Hiến pháp năm 2013.

2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.

3. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Thanh niên; Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Các văn bản trên theo quy định hiện hành).

5. Một số vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị (đính kèm theo)

6. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tài liệu thi công chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi 2024
Tài liệu thi công chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi 2024

7. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

8. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

9. Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

10. Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

11. Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/04/2018 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

Câu hỏi ôn thi công chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức   cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi 

Câu 1. Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là?

a) các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình

b) các tổ chức chính trị – xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, hội viên tổ chức mình

c) các tổ chức chính trị – xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình

Đáp án C

Câu 2. Nội dung nào trong các nội dung sau là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008? 

A. Tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội

B. Bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học

C. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

D. Hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

Đáp án C

Câu 3. Theo quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, cấp nào có quyền quyết định khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng vi phạm?

a.Cấp ủy cùng cấp

b.Cấp ủy cấp trên trực tiếp

c.Cấp ủy cấp trên cách một cấp

d.Đại hội cùng cấp

Đáp án B

Câu 4. Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm?

a) Tổ chức chính trị

b) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội

c) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

d) Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo

Đáp án C

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có phải Tổ chức chính trị - xã hội?
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có phải Tổ chức chính trị – xã hội?

Câu 5. Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là

a) hợp tác bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động

b) hợp tác bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động

c) hợp tác bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương dân chủ, phối hợp và hành động

Đáp án B

Câu 6. Thẩm quyền Quyết định phân bổ dự toán ngân sách để tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên tại địa phương?

a) Chính phủ

b) Bộ Tài chính

c) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đáp án C

Câu 7. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là?

A. Đại hội Đại biểu toàn quốc.

B. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Mính.

C. Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

D. Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Đáp án A

Câu 8 Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?

A. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

B. Đảng làm chủ, Nhà nước lãnh đạo, nhân dân quản lý

C. Đảng quản lý, nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ

D. Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý

Đáp án A

Câu 9. Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng bao nhiêu?

a)500 – 5.000 USD

b)700 – 5.000 USD

c)800 – 5.000 USD

d) 4.900 – 5.000 USD

Đáp án B

Câu 10. Quyết định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định tổ chức bộ máy cơ quan đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh tối đa bao nhiêu ban chuyên môn?

A. 3 ban. B. 4 ban.               C. 5 ban.               D. 6 ban.

Đáp án C

Câu 11. Theo Quy định 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, văn bản xác định nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ và lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng được gọi là gì?

a) Nội quy

b) Quy định

c) Chỉ thị

d) Quy chế

Đáp án D

Câu 12. Theo Hướng dẫn Số: 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, phần tóm tắt ngắn gọn, chính xác chủ đề của nội dung văn bản gọi là gì?

a) Tên loại văn bản

b) Tiêu đề văn bản

c) Văn bản tóm tắt

d) Trích yếu nội dung văn bản

Đáp án  D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức   cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi  gồm 914 câu. (thiếu mục 7,8,9)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *