Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Hậu Giang năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Hậu Giang về thông báo tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2023.

1.Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2.Luật Cán bộ, công chức 2008;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

6.Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng

7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

8.Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Hậu Giang năm 2023
Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Hậu Giang năm 2023

9.Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

10.Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

11.Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

 12. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tỉnh Hậu Giang năm 2023  

Câu 1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất , bao gồm đất liền, vùng biển và vùng trời.

b) một nước độc lập, có chủ quyền , bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

c) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Đáp án C

Câu 2.  Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

b) Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

c) Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì   dân.

Đáp án A

Câu 3. Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong trường hợp nào  

a) Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;
c) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

d) Tất cả đáp án trên

 Đáp án D

Câu 4. Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết như thế nào

a) Miễn nhiệm

b) Cách chức

c) Thôi việc

Đáp án C

Câu 5.  Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đối với dự thảo nghị quyết do cơ quan, tổ chức khác trình thì?

a) Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản.

b) Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tham gia ý kiến

c) Ủy ban nhân dân có trách nhiệm xem xét, thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số để quyết định việc trình dự thảo nghị quyết ra Hội đồng nhân dân cùng cấp..

Đáp án A

Câu 6. Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết phải gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Ủy ban nhân dân tham gia ý kiến.

a) 20 ngày

b) 25 ngày

c) 30 ngày

d) 35 ngày

Đáp án B

Câu 7. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của Đảng và của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Hạ bậc lương

d) Bãi nhiệm.

Đáp án C

Câu 8. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam thì?

a) có thể bị tạm đình chỉ công tác, tạm đình chỉ chức vụ  (nếu có)

b) bị tạm đình chỉ công tác, tạm đình chỉ chức vụ  (nếu có)

c) đương nhiên bị tạm đình chỉ công tác, tạm đình chỉ chức vụ (nếu có)

d) không bị tạm đình chỉ công tác, tạm đình chỉ chức vụ  (nếu có)

Đáp án C

Câu 9. Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 26 thì đến năm bao nhiêu  Cơ bản bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác

a) 2020

b) 2025

c) 2030

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải   Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tỉnh Hậu Giang 2023 gồm 1123 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *