Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Kon Tum năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tỉnh Kon Tum năm 2023 theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Kon Tum về thông báo tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2023.

I. Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương (Ban hành kèm theo Quyết định 3309/QĐ-HCQG ngày 17/8/2022 của Giám đốc học viện hành chính quốc gia), gồm các chuyên đề sau:

 1. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị
 2. Tổng quan về hành chính nhà nước
 3. Công vụ, công chức
 4. Đạo đức công vụ
 5. Thủ tục hành chính
 6. Kỹ năng giao tiếp hành chính

II. Các quy định pháp luật liên quan

 1.  Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
 2.  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 (Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương).
 3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
 4. Luật Cán bộ, công chức 2008;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 
 5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
 6. Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 7. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 8.  Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tỉnh Kon Tum năm 2023

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Kon Tum
Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Kon Tum năm 2023

Câu 1. Trong các phương pháp hành chính nhà nước dưới đây, theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay thì phương pháp nào là rất quan trọng, phải thực hiện đúng theo các quy định pháp luật?

a) Phương pháp giáo dục, thuyết phục

b) Phương pháp tổ chức

c) Phương pháp kinh tế

d) Phương pháp cưỡng chế hành chính

Đáp án B

Câu 2. Trong các phương pháp hành chính nhà nước dưới đây, theo quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay thì phương pháp nào là phương pháp quản lý cơ bản, là động lực thúc đẩy mọi quá trình hành chính nhà nước?

a) Phương pháp giáo dục, thuyết phục

b) Phương pháp tổ chức

c) Phương pháp kinh tế

d) Phương pháp cưỡng chế hành chính

Đáp án C

Câu 3. Theo Hiến pháp năm 2013, cán bộ, công chức, viên chức phải:

a) Tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân

b) Tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân

c) Tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân

d) Tận tụy phục vụ Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân

Đáp án A

Câu 4. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

a) Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân

b) Tòa án nhân dân

c) Viện Kiểm sát nhân dân

d) Tòa án nhân dân tối cao

Đáp án B

Câu 5. Chính quyền địa phương ở tỉnh là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy bannhân dân tỉnh

b) chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy bannhân dân tỉnh

c) cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương.

Đáp án A

Câu 6. Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện

a) UBND cấp tỉnh

b) HĐND cấp tỉnh

c) Chính phủ

d) Quốc hội

Đáp án B

Câu 7 . Trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực (luật mới)

a) 6 tháng

b) 12 tháng

c) 24 tháng

Đáp án B

Câu 8. Trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực

a) 6 tháng

b) 12 tháng

c) 24 tháng

Đáp án C

Câu 9. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì Cán bộ, công chức, viên chức đã có quyết định khởi tố bị can nhưng được tại ngoại thì

a) đương nhiên bị tạm đình chỉ chức vụ (nếu có)

b) bị tạm đình chỉ chức vụ (nếu có)

c) không bị tạm đình chỉ chức vụ (nếu có)

d) có thể bị tạm đình chỉ chức vụ (nếu có)

Đáp án A

Câu 10. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì ?

a) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

b) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

c) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

Đáp án B

Câu 11. Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp nào dưới đây?

a) người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự và có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

b) người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức chưa phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

c) người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

Đáp án C

Câu 12. Người tập sự bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng được cơ quan sử dụng công chức trợ cấp bao nhiêu tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú?

a) 01

b) 02

c) 03

d) 04

Đáp án A

Câu 13.  Hồ sơ dự thảo nghị quyết phải được gửi đến các đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân?

a) 03 ngày

b) 05 ngày

c) 07 ngày

d) 10 ngày

Đáp án C

Câu 14. Thẩm quyền phân công cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của UBND cấp tỉnh?

a) UBND cấp tỉnh

b) Chủ tịch UBND cấp tỉnh

c) Thường trực UBND cấp tỉnh

d) Lãnh đạo UBND cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 15. Khi viện dẫn văn bản lần đầu có liên quan, phải ghi như thế nào?

a) phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản. Trong lần viện dẫn tiếp theo, đối với luật, pháp lệnh, ghi đầy đủ tên loại văn bản, tên gọi của văn bản; đối với các văn bản khác, ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản đó

b) Phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

c) Phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản.

Đáp án A

Câu 16. Phông chữ sử dụng trình bày văn bản quy phạm pháp luật?

a) phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

b) Phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen

c) Cả A và B

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải   BBộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức  tỉnh Kon Tum năm 2023  gồm 1365 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *