Tài liệu thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Hà Giang 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh Hà Giang năm 2021.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Hà Giang năm 2021 được biên soạn theo Thông báo số 03-TB/HĐTD ngày 05/11/2021 của Hội đồng Tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Hà Giang ban hành  Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Hà Giang năm 2020, gồm các văn bản sau:

I. VĂN BẢN ĐẢNG

 1. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI
 2. Quy định số 24-QĐ/TW ngày ngày 30/7/2021của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng
 3. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm
 4. Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
  Tài liệu thi công chức cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Hà Giang 2021
  Tài liệu thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Hà Giang 2021
 5. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
 6. Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
 7. Quy định 07-QĐi/TW  ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
 8. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
 9.  Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng

II. VĂN BẢN CỦA NHÀ NƯỚC

 1. . Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
 2.  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019
 3.  Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019
 4. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015
 5. Luật Công đoàn năm 2012
 6. Luật Thanh niên 2020
 7. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
 8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.
 9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
 10. Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24
 11.    Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Nghị định 108/2020/NĐCP sửa đổi, bổ sung Nghị định 37
 12. Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

III. VĂN BẢN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

 1. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024
 2. Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023
 3. Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022
 4. Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022
 5. Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
 6. Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh Hà Giang năm 2021.

Câu 1. Chi bộ xét và đề nghị kết nạp đảng viên  khi được ít nhất bao nhiêu số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thành

a) một phần ba    b) một phần hai   c) hai phần ba

Đáp án C

Câu 2. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì  Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức, dù chi bộ họp chậm, cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được công nhận đảng viên chính thức vào thời điểm nào?

a) đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị   b)sau thời điểm hết 12 tháng dự bị

c) đúng thời điểm cấp ủy chuẩn y   d) Tất cả đáp án trên đều sai

Đáp án A

Câu 3. Để thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 26 thì có ấy nhiệm vụ trọng tâm và đột phá?

a) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá      b) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhiệm vụ đột phá

c) 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

Đáp án A

Câu 4. Về trình độ học vấn đối với Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì?

a) phải có trình độ học vấn tối thiểu chương trình bậc tiểu học

b) phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học

c) phải có trình độ học vấn hoàn thành chương trình bậc tiểu học

d) phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc trung học cơ sở

Đáp án B

Câu 5. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua?

a) Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

b) Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

c) Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan nhà nước khác của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 6. Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện là

a) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

b) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

c) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

Đáp án C

Câu 7. Thẩm quyền quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý 

a)Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

c) Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đáp  án A

Câu 8. Đối tượng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là

a) cơ quan nhà nước, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

b) cơ quan nhà nước, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân.

c) cơ quan nhà nước, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức.

Đáp án C

Câu 9. Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn

a) Người lao động  làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

b) Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

c) Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan nhà nước có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

Đáp án B

Câu 10. Theo Luật Thanh niên 2020 thì?

a) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

b) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

c) Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

Đáp án A

Câu 11. Văn bản quy phạm pháp luật là ?

a) văn bản có chứa pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

b) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

c) văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Đáp án B

Câu 12. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

a) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế

c) yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

Đáp án A

Câu 13. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì?

a) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

b) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

c) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

Đáp án C

Câu 14. Thẩm quyền quyết định thành lập cơ quan chuyên môn đặc thù khác

a) Bộ Nội vụ   b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh   c) Uy ban nhân dân cấp tỉnh

Đáp án B

Câu 15. Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

a) Tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, hiệu quả; không nhất thiết ở cấp tỉnh có sở nào thì cấp huyện có tổ chức tương ứng.

b) Tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, hiệu quả; cấp tỉnh có sở nào thì cấp huyện có tổ chức tương ứng.

c) Bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện và bảo đảm tính thống nhất, thông suốt về quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở

d) Phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện và điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

Đáp án B

Câu 16. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?

a) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

b) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước

c) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước

d) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh Hà Giang năm 2021 (có 80% tài liệu so với đề cương Hà Giang).

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tải Bộ câu hỏi Tin học thi viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *