Tài liệu thi công chức khối Nhà nước tỉnh Lâm Đồng 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2023, theo đề cương đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, gồm các văn bản sau:

  1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008.
  2. Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.
  1. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
  1. Từ khoản 1 đến khoản 14 của Điều 1 Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
  2. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (trừ mục 3, mục 4, mục 5, mục 6 của Chương III và trừ Chương IV).

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2023

Tài liệu thi công chức khối Nhà nước tỉnh Lâm Đồng 2023
Tài liệu thi công chức khối Nhà nước tỉnh Lâm Đồng 2023

Câu 1. Các hình thức kỷ luật đối với công chức gồm

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  miễn nhiệm.

b) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  Bãi nhiệm.

c) Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương;  Giáng chức;  Cách chức;  Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 2. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mức

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

c) ) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành chưa tốt nhiệm vụ;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đáp án A

Câu 3. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì đối với trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức nào thì việc quy hoạch, bổ nhiệm ứng cử vào chức vụ cao hơn, bố trí công tác cán bộ áp dụng hiệu lực theo quy định của cơ quan có thẩm quyền?

a) giáng chức, cách chức

b) cảnh cáo, giáng chức, cách chức

c) khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức

d) khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức

Đáp án C

Câu 4. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì Trường hợp đã có quyết định kỷ luật về đảng thì hiệu lực của quyết định xử lý kỷ luật hành chính tính từ khi nào?

a) Tính từ ngày quyết định kỷ luật về đảng có hiệu lực.

b) Tính từ ngày quyết định kỷ luật hành chính ban hành

c) Tính từ ngày quyết định kỷ luật hành chính có hiệu lực.

d) Do người có thẩm quyền quyết định

Đáp án A

Câu 5. Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đồng ý gia hạn?

A.15 ngày.

B.20 ngày.

C. 30 ngày.

D.40 ngày.

Đáp án A

Câu 6. Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì người được tuyển dụng phải hoàn thành mấy nội dung trong quá trình tập sự?

A.2 nội dung.

B.3 nội dung.

C.4 nội dung.

D.5 nội dung.

Đáp án B

Câu 7 Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?

A.Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

B.Chỉ được hưởng tiền làm thêm giờ.

C.Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, không được hưởng công tác phí.

D.Được hưởng tiền làm thêm giờ và công tác phí, không được hưởng tiền làm đêm.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2023 gồm 446 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A1, A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *