Tài liệu thi công chức khối Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính ngạch chuyên viên, kế toán viên, kiểm lâm viên,  văn thư viên và ngạch văn thư trung cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2022, theo Thông báo tài liệu ôn tập của Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang công bố, gồm các nội dung sau:

I. Ngạch Chuyên viên, Kiểm lâm viên, Kiểm toán viên, Văn thư viên

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019.

Tài liệu thi công chức khối Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022
Tài liệu thi công chức khối Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022

6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

7.. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

9. Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

II. Ngạch  Văn thư  trung cấp

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019.

6. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính ngạch chuyên viên, kế toán viên, kiểm lâm viên,  văn thư viên và ngạch văn thư trung cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Câu 1. Quốc hội quyết định họp kín trong trường hợp nào?

a) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội

b) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội

c) Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội

          Đáp án C

Câu 2. Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc?

a) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

b) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và đúng pháp luật.

c) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan, bình đẳng và đúng pháp luật.

Đáp an A

Câu 3. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm:

a) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức

b) Đào tạo, bồi dưỡng theo các chức danh lãnh đạo, quản lý

c) Cả A và B

Đáp án C

Câu 4. Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện là

a) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

b) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

c) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

Đáp án C

Câu 5. Chủ tịch UBND được bầu

a) tại kỳ họp thứ nhất của HĐND phải là đại biểu hội đồng nhân dân

b) trong nhiệm kỳ của HĐND phải là đại biểu hội đồng nhân dân

c) tại kỳ họp thứ nhất của HĐND không nhất thiết phải là đại biểu hội đồng nhân dân

Đáp án A

Câu 6. Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức

a) Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

b) Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đáp án D

Câu 7. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

a) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế

c) yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

Đáp án A

Câu 8. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về?

a) toàn bộ văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành.

b) văn bản do mình ký ban hành

c) Cả A và B đều đúng

d) Cả A và B đều sai

Đáp án A

Câu 9. Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng?

a) bút có mực màu xanh, đen, không dùng các loại mực dễ phai.

b) bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai.

c) bút có mực màu đỏ, không dùng các loại mực dễ phai.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải:

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính ngạch chuyên viên, kế toán viên, kiểm lâm viên,  văn thư viên tỉnhTuyên Quang năm 2022, gồm 835 câu.

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính ngạch  văn thư viên Trung cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2022, gồm 718 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *