Tài liệu thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, Theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố Hồ Chí Minh về  Tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2023, Môn Kiến thức chung gồm 1504 câu hỏi và đáp án.

I. Phần xây dựng Đảng

1 . Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 – Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

3. Văn kiện đại hội đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI

II. Phần Đoàn thể 

1. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX (2019)

2. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (năm 2020)

3. Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (2018)

4. Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI (2017)

5. Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII (2022)

III. Nhà nước và pháp luật

1. Hiến pháp năm 2013;

2. Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 Luật Tổ chức Quốc hội

3. Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH ngày 16/12/209 Luật Tổ chức Chính phủ 

4. Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH  ngày 16/12/2019 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

5.Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 

6. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 Luật Cán bộ, công chức

7. Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH ngày 15/01/2020 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

Tài liệu thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Đoàn thể TP Hồ Chí Minh
Tài liệu thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

IV. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

2. Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

5. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
6. Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ;
7. Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

8. Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Câu 1. Điều lệ Đảng hiện hành quy định đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở?

a) 2 năm 1 lần

b) 3 năm 1 lần

c) 5 năm 1 lần

d) 5 năm 2 lần

Đáp án D

Câu 2. Theo Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn cụ thể một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng thì tập thể đảng ủy cơ sở ra nghị quyết đề nghị xem xét kết nạp người vào đảng:

a) Được 50% đảng ủy viên đồng ý kết nạp

b) Được hai phần ba số cấp ủy viên trở lên đồng ý kết nạp

c) Được trên một nữa số thành viên đồng ý kết nạp

d) Được đa số đảng ủy viên đồng ý kết nạp

Đáp án C

Câu 3.  Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI thì đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người đạt bao nhiêu USD?

a) 8.500 USD

b) 8.600 USD

c) 8.700 USD

d) 8.800 USD

Đáp án A

Câu 4. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là?

Đại hội Đại biểu toàn quốc.

B. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Mính.

Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Đáp án A

Câu 5. Mối quan hệ giữa tổ chức Hội Nông dân Việt Nam các cấp với Ủy ban nhân dân được thực hiện theo nguyên tắc nào?

A.Phối hợp công tác                       B. Hiệp thương dân chủ    C. Tham mưu, đề xuất    D. Chỉ đạo công tác

Đáp án A

Câu 6. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  các cấp trong tỉnh gồm những chức danh nào?

a) Chức danh: Chủ tịch

b) Chức danh: Chủ tịch, phó chủ tịch

c) Chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực

d) Chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên thường trực

Đáp án D

Câu 7. Quốc hội họp bất thường khi nào?

a) Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu

b) Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu

c) Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu

Đáp án A

Câu 8.  Quốc hội thực hiện quyền  nào dưới đây?

a) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát đối với hoạt động của Nhà nước.

b) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

c) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Đáp án C

Câu 9 Chính phủ gồm?

a) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng

b) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

c) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Đáp án C

Câu 10. Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo đề nghị của?

a) Thường trực Hội đồng nhân dân

b) Ủy ban nhân dân

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân

d) Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Đáp án D

 Câu 11. Văn bản quy phạm pháp luật phải?

a) quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản pháp luật khác.

b) quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.

c) quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đáp án B

Câu 12: Thế nào là tham nhũng?

A) Tham nhũng là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

B) Tham nhũnglà hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

C) Tham nhũnglà hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

D) Tham nhũnglà hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Đáp án C 

Câu 13. Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh  là ?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố

b) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Thành phố

c) cấp chính quyền địa phương gồm có Ủy ban nhân dân Thành phố

d) là Ủy ban nhân dân Thành phố

Đáp án A

Câu 14. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm?

a) Chính trị tư tưởng;  Đạo đức, lối sống; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

 b) Chính trị tư tưởng; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

c) Chính trị tư tưởng;  Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

đáp án C

Câu 15. Điều kiện đào tạo sau đại học Đối với cán bộ, công chức là?

a) Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trướcthời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;

b) Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;

c) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

d) Tất cả điều kiện trên

Đáp án D

Câu 16. Theo Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam hiện hành thì  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam?

a) là tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

b) là tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

c) là tổ chức xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

d) là tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

Đáp án A

 Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức   Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, gồm hơn 1000 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *