Tài liệu thi công chức tỉnh Cao Bằng năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm  ôn thi  công chức tỉnh Cao Bằng năm 2024  theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTD ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Cao Bằng

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
2. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Cán bộ, công chức.
3.Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-VPQH ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
5. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018.
6. Văn bản hợp nhất số 1/VBHN-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
7. Văn bản hợp nhất số 3/VBHN-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
8. Văn bản hợp nhất số 3/VBHN-BNV ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định về đánh giá, xếp loại, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
9. Văn bản hợp nhất số 5/VBHN-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
10. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
11. Văn bản hợp nhất số 4/VBHN-BNV ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nội vụ hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Tài liệu thi công chức tỉnh Cao Bằng năm 2024
Tài liệu thi công chức tỉnh Cao Bằng năm 2024

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm  ôn thi  công chức tỉnh Cao Bằng năm 2024 

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013 thì Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế như thế nào?

a) độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

b) độc lập, tự chủ, phát huy ngoại lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

c) độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển khoa học, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

d) độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn kết với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đáp án A

Câu 2.  Thời hạn xử lý kỷ luật CBCC trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá bao nhiêu  ngày. 

a) 120 ngày

b) 130 ngày

c) 150 ngày

d) 200 ngày

Đáp án C

Câu 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12, có hiệu lực khi nào?

a) Ngày 01/5/2020

b) Ngày 01/6/2020

c) Ngày 01/7/2020

Đáp án C

Câu 4. Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương?

a) Hội đồng nhân dân

b) Ủy ban nhân dân

c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 5. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở?

a) cấp tỉnh, cấp huyện

b) cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

c) cấp tỉnh

d) cấp huyện

Đáp án A

Câu 6. Người có chức vụ, quyền hạn là?

a) người do bổ nhiệm, do bầu cử có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó

b) người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng , có hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó

c) người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó

Đáp án C

Câu 7. Bảo vệ bí mật nhà nước là gì?

A) Bảo vệ bí mật nhà nước là việc cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước.

B) Bảo vệ bí mật nhà nước là việc cơ quan, tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước.

C) Bảo vệ bí mật nhà nước là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước.

D) Bảo vệ bí mật nhà nước là việc sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước.

Đáp án C

Câu 8. Có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước?

A) 6 hành vi.

B) 7 hành vi.

C) 8 hành vi.

D) 9 hành vi.

Đáp án D

Câu 9. Thẩm quyền Quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng?

a) HĐND cấp huyện

b) UBND cấp huyện

c) Chủ tịch UBND cấp huyện

Đáp án B

Câu 10. Không nhất thiết các sở đều có các tổ chức nào dưới đây? (mới)

a) Thanh tra; Chi cục và tổ chức tương đương ; Đơn vị sự nghiệp công lập

b) Văn phòng

c) Phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Cả A và B

Đáp án D

Câu 11. Theo Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, ,bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng bằng tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

b) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

c) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

d) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng có thể cao hơn tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng

Đáp án B

Câu 12. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì Có bao nhiêu trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật?

a) 04 trường hợp

b) 05 trường hợp

c) 06 trường hợp

d) 07 trường hợp

Đáp án A

Câu 13. Không điều động, bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự ?

a) sang vị trí việc làm cùng vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức hoặc sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

b) sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức hoặc sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

c) sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Đáp án B

Câu 14. Các ngạch công chức chuyên ngành văn thư bao gồm?

a) Văn thư viên cao cấp; Văn thư viên chính; Văn thư viên; Văn thư viên trung cấp

b) Văn thư viên chính; Văn thư viên; Văn thư viên trung cấp

c) Văn thư viên chính; Văn thư viên; Văn thư viên trung cấp; Văn thư viên sơ cấp

d) Văn thư viên; Văn thư viên trung cấp

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tảiBộ câu hỏi trắc nghiệm  ôn thi  công chức tỉnh Cao Bằng năm 2024  gồm 1281 câu

Môn Ngoại ngữ
Kiểm tra trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

 Môn Tin học

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *