Tài liệu thi công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức,tỉnh Lạng Sơn năm 2023 theo Thông báo 73/TB-HĐTD ngày 31/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023, gồm các văn bản sau:

1. Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
2. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về Luật Cán bộ, công chức.
3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.
4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (trừ các mẫu văn bản kèm theo)

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức,tỉnh Lạng Sơn năm 2023 

Câu 1. Khi trong đơn yêu cầu có chữ ký của bao nhiêu phần trăm tổng số cử tri của xã, phường, thị trấn theo danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại cuộc bầu cử gần nhất thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất để bàn về nội dung mà cử tri kiến nghị?

a) trên mười phần trăm

b) trên mười lăm phần trăm

c) trên hai mươi phần trăm

Đáp án A

Tài liệu thi công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Tài liệu thi công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Câu 2. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thông qua khi có bao nhiêu tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành?

a) quá một phần ba

b) quá nữa

c) quá hai phần ba

Đáp án B

Câu 3. Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực

a) 5 tháng

b) 6 tháng

c) 7 tháng

d) 9 tháng

Đáp án B

Câu 4. Căn cứ vào quyết định chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao, cơ quan nào quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân  các cấp

a) Bộ Nội vụ

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

c) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

d) Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Đáp án C

Câu 5. Trong thời gian tập sự, trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng, Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng?

a) 80%

b) 85%

c) 90%

d) 100%

Đáp án D

Câu 6. Cơ quan nào chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội?

a) Chính phủ

b) Bộ Nội vụ

c) Ban Tổ chức Trung ương

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án C

Câu 7. Đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là?

a) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

b) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

c) Trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

d) Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán.

Đáp án A

Câu 8. Khoảng cách giữa các đoạn văn trong nội dung văn bản tối thiểu là?

a) 3pt

b) 6pt

c) 9pt

Đáp án B

Câu 9. Khoảng cách giữa các dòng trong nội dung văn bản là?

a) tối thiểu là dòng đơn, tối đa là 1,5 lines.

b) tối thiểu là 1,5 lines, tối đa là 2,5 lines.

c) tối thiểu là dòng đơn, tối đa là 2,5 lines.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức,tỉnh Lạng Sơn năm 2023, gồm 773 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức  tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *