Tài liệu thi công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Quảng Ninh   năm 2024 theo thông báo số 05/TB-HĐTD  ngày `3/3/2024 của Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh về tài liệu ôn tập phần Kiến thức chung, phần Ngoại ngữ (tiếng Anh)  của các phần thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức của tỉnh Quảng Ninh.

Danh mục tài liệu thi công chức tỉnh Quảng Ninh

Tài liệu thi công chức Khối đảng, Đoàn thể tỉnh Quảng Ninh 2024

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013 (Chương I, V, VI, VII, IX)
2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008
3.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 (Điều 1)
4. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 (Chương I, II, VIII, IX, X)
5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 (Khoản 1 đến Khoản 7 và Khoản 32 đến Khoản 43 Điều 1)
6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Chương I, Chương II, Chương III (Mục 1, 2, 7), Chương IV, Chương V)
7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
8. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tài liệu thi công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2024
Tài liệu thi công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2024

9. Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Câu hỏi thi công chức tỉnh Quảng Ninh

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2024:

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 thì Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào?

a) hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

b) hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c) hình vuông, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

d) hình tròn, nền vàng, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đáp án B

Câu 2. Cơ quan nào có thẩm quyền bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

a) Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Chính phủ

d) Tất cả các cơ quan trên

Đáp án B

Câu 3. Theo Luật Cán bộ, công chức thì Những trường hợp nào không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật?

a) Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;  Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

b) Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;  Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;  Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

c) Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;  Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả

Đáp án A

Câu 4. Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

a) Nghị quyết

b) Nghị định

c) Quyết định

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 5. Hội đồng nhân dân cấp huyện  ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào? (luật mới)

a) Những vấn đề được luật giao.

b) Những vấn đề được pháp luật giao.

c) những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Đáp an C

Câu 6. Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết các nội dung của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau thì?

a) ban hành một văn bản để quy định chi tiết.

b) có thể ban hành một hoặc nhiều văn bản để quy định chi tiết.

c) có thể ban hành một văn bản để quy định chi tiết.

Đáp án C

Câu 7. Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C?

a) 03 tháng

b) 06 tháng

c) 09 tháng

d) 12 tháng

Đáp án D

Câu 8. Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D?

a) 03 tháng

b) 06 tháng

c) 09 tháng

d) 12 tháng

Đáp án B

Câu 9. Trong giai đoạn 2022 – 2025, mỗi năm tăng tối thiểu bao nhiêu phần trăm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

a) 15%

b) 20%

c) 25%

d) 30%

Đáp án B

Câu 10. Đến năm 2025, tối thiểu bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4

a) 75%

b) 80%

c) 85%

d) 90%

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2024, gồm 641 câu (Lưu ý: Thiếu mục 8,9)

Môn Ngoại ngữ
Kiểm tra trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *