Tài liệu thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ tài liệu kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 theo Thông báo số 1380/TB-SNV ngày 28/6/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung.

1. Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013

– Chương I: Chế độ chính trị

– Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

– Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

– Chương I: Những quy định chung

– Chương II: Chính quyền địa phương ở nông thôn

– Mục 2, Chương VI: Hoạt động của Ủy ban nhân dân

Tài liệu thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
Tài liệu thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

– Chương I: Những quy định chung

– Chương II: Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức

4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

– Chương I: Những quy định chung

– Chương II: Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị

5. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020

– Chương I: Những quy định chung

– Chương II: Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật

6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

– Chương II: Tuyển dụng công chức

7. Cải cách hành chính

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

– Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

– Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh năm 2024.

8. Thể thức, kỹ thuật và mẫu trình bày văn bản hành chính theo quy định tại Mục 1, Chương II của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Giải đáp những vướng mắc của Nghị định 30/2020/NĐ-CP
Thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Dưới đây là một số câu trong Bộ tài liệu kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 

Câu 1:Theo Hiến pháp năm 2013, quy định nào sau đây là đúng và đầy đủ nhất?

A. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

B. Không ai bị bắt nếu không có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

C. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

D. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

Đáp án D

Câu 2:Việc trưng cầu dân ý về Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do cơ quan nào quyết định?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

C. Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

D. Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Đáp án B

Câu 3. Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập?

a) Ban pháp chế, Ban kinh tế – ngân sách, Ban văn hóa – xã hội; nơi nào có đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban dân tộc

b) Ban pháp chế, Ban kinh tế – ngân sách, Ban văn hóa – xã hội; nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban dân tộc

c) Ban pháp chế, Ban kinh tế – ngân sách, Ban văn hóa – xã hội, Ban Đô thị; nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban dân tộc

d) Ban pháp chế, Ban kinh tế – ngân sách,  nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì thành lập Ban dân tộc

Đáp án B

Câu 4. Theo Luật Tổ chức chính địa phương năm 2015, chính quyền địa phương nào không thuộc chính quyền địa phương ở nông thôn?

a) Chính quyền địa phương ở thị xã

b) Chính quyền địa phương ở tỉnh

c) Chính quyền địa phương ở huyện

c) Chính quyền địa phương ở xã

Đáp án A

Câu 5. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của người đứng đầu?

a) Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

b) Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức

c) Tạm ứng tiền của cá nhân để trả lương cho cán bộ, công chức khi cơ quan, đơn vị chưa kịp thời trả lương cho cán bộ, công chức đúng thời hạn quy định

d) Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Đáp án C

Câu  6. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao, gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công là:

a) Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước

b) Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ

c) Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến văn hóa giao tiếp

d) Nguyên tắc trong thi hành công vụ

Đáp án B

Câu 7. Hội đồng nhân dân cấp huyện  ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào? (luật mới)

a) Những vấn đề được luật giao.

b) Những vấn đề được pháp luật giao.

c) những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Đáp an C

Câu 8. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020, văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ yếu tố nào?

a) Tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.

b) Người ký ban hành văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ

c) Ngày có hiệu lực của văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ

d) Phạm vi có hiệu lực của văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ

Đáp án A

Câu 8. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, quyết định tuyển dụng công chức bị hủy bỏ trong trường hợp nào?

A. Người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự

B. Người tập sự có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

C. Người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

D. Không có đáp án đúng

Đáp án C

Câu 9. Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính thì nội dung thi gồm mấy phần?

A.1 phần.

B.2 phần.

C.3 phần.

D.4 phần.

Đáp án B

Câu 10. Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành như thế nào?

a) đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo từng giai đoạn

b) đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

c) đồng bộ, thống nhất phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo từng giai đoạn

d) có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo từng giai đoạn

Đáp án A

Câu 11. Đâu không phải là Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

a) Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

b) Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất.

c) Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.

d) Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được thanh tra thường xuyên

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ tài liệu kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, gồm 700 câu (Lưu ý thiếu: – Quyết định số 2243/QĐ-UBND; – Quyết định số 3044/QĐ-UBND  )

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *