Tài liệu thi công chức tỉnh Trà Vinh năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Trà Vinh năm 2023 (thi năm 2024) theo thông báo số 317/TB-HĐTDCC ngày 08/3/2024 của Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh về tài liệu ôn tập phần Kiến thức chung, phần Ngoại ngữ (tiếng Anh)  của các phần thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức của tỉnh Trà Vinh năm 2023.

Danh mục tài liệu thi công chức tỉnh Trà Vinh

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

3. Luật sửa đổi một số điều của Luật Cán bộ Công chức và Luật Viên chức năm 2019.

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

6. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Các Nghị định liên quan thi công chức tỉnh Trà Vinh

7. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Tài liệu thi công chức tỉnh Trà Vinh năm 2024
Tài liệu thi công chức tỉnh Trà Vinh năm 2024

8. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

10. Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

11. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

12. Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Các văn bản của Đảng liên quan thi công chức tỉnh Trà Vinh

13. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

14. Kết luận số 50-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

15. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Câu hỏi thi công chức tỉnh Trà Vinh 2024

Dưới đây là một số câu trong  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Trà Vinh năm 2023 (thi năm 2024)

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể nào có quyền giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân?

a) Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội

c) Tổng thư ký Quốc hội

d) Chủ tịch Quốc hội

Đáp án B

Câu 2. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mức

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

c) ) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành chưa tốt nhiệm vụ;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đáp án A

Câu 3. Dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của UBND được thông qua khi?

a) có hai phần ba tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành.

b) có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành.

c) có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết

Đáp án B

Câu 4. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?

A) Từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

B) Từ đủ 03 năm đến 06 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

C) Từ đủ 02 năm đến 04 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

D) Từ đủ 04 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Đáp án A

Câu 5. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, kỳ thi tuyển công chức, thi ngoại ngữ  gồm bao nhiêu câu hỏi/thời gian làm bài?

a) 40 câu/40 phút

b) 30 câu/30 phút

c) 60 câu/60 phút

d) 50 câu/50 phút

Đáp án B

Câu 6. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, mục tiêu của Cải cách thủ tục hành chính đến năm 2030:

a) Tối thiểu 80% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4

b) Tối thiểu 90% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

c) Tối thiểu 70% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4

d) Tối thiểu 60% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4

Đáp án B

Câu 7. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP và Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112 thì Trường hợp đã có quyết định kỷ luật về đảng thì hiệu lực của quyết định xử lý kỷ luật hành chính tính từ khi nào?

a) Tính từ ngày quyết định kỷ luật về đảng có hiệu lực.

b) Tính từ ngày quyết định kỷ luật hành chính ban hành

c) Tính từ ngày quyết định kỷ luật hành chính có hiệu lực.

d) Do người có thẩm quyền quyết định

Đáp án A

Câu 8. Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào, (trừ Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật)?

a) không hoàn thành nhiệm vụ

b) hoàn thành nhiệm vụ

c) hoàn thành tốt nhiệm vụ

d) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đáp án A

Câu 9 Theo Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị thì  cơ quan nào căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương xem xét, quyết định việc thực hiện: (1) Trưởng ban tuyên giáo cấp ủy đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện. (2) Mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh?

a) Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh

b) Ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh

c)HĐND cấp tỉnh

d) Tất cả phương án trên đều sai

Đáp án A

Câu 10. Theo Nghị quyêt số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cáo bao nhiêu Nhiệm vụ, giải pháp chung đối với hệ thống chính trị?

a) 7 nhiệm vụ, giải pháp

b) 8 nhiệm vụ, giải pháp

c) 9 nhiệm vụ, giải pháp

d) 10 nhiệm vụ, giải pháp

Đáp án D

Câu 11. Theo quan điểm của Nghị quyết 26  thì Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là?

a) nhiệm vụ quan trọng, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả

b) nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả

c) nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc quan trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Trà Vinh năm 2023 (thi năm 2024), gồm 1149 câu

Môn Ngoại ngữ
Kiểm tra trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *