Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, gồm 914 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 được biên soạn theo Công văn số 08-CV/HĐTD: Đăng tải Đề cương ôn tập thi tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2021, gồm các văn bản sau:

I. Các văn bản của Trung ương

 1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
 2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 28/11/2013.
 3. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019 (ôn tập Điều 1).
 4. Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm.
 5. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Hà Tỉnh 2021
  Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh 2021
 6. Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 7. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“.
 8. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
 9. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 10. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

II. Các văn bản của tỉnh

 1. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình hành động số 01-CT/TU ngày 08/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 2. Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
 3. Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
 4. Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 5. Quy định số 890-QĐi/TU, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh năm 2021.

Câu 1. Theo Điều lệ Đảng hiện hành, Quân ủy Trung ương do:

a) Ban Chấp hành Trung ương chỉ định    B. Bộ Chính trị chỉ định

c) Ban Bí thư chỉ định     D. Đại hội Đảng bộ Quân đội bầu

Đáp án B

Câu 2. Theo HIến pháp năm 2013 thì đáp án nào dưới đây đúng

a) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

b) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân miễn nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

c) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân cách chức khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

Đáp án A

Câu 3. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mức

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

c) ) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành chưa tốt nhiệm vụ;  Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đáp án A

Câu 4. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải bao nhiêu tuổi?

a) từ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

b) đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

c) đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo năm).

d) từ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo năm).

Đáp án B

Câu 5. Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành như thế nào?

a) đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo từng giai đoạn

b) đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

c) đồng bộ, thống nhất phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo từng giai đoạn

d) có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo từng giai đoạn

Đáp án A

Câu 6. Theo mục tiêu của  Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thì?

a) xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên

b) xây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên , chống là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài

c) xây là nhiệm vụ lâu dài, chống là nhiệm vụ thường xuyên

d) xây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng,, chống là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên

Đáp án A

Câu 7. Theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị nhấn mạnh,để  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung nào sau đây?
A. Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.
B. Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ chủ chốt.
C. Học tập, làm theo Bác và tăng cường công tác tuyên truyền.
D. Học tập, làm theo Bác và tăng cường công tác tư tưởng.

Đáp án A

Câu 8. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021  quy định về những điều đảng viên không được làm do cơ quan nào ban hành?

a) Bộ Chính trị   b) Ban Bí thư   c) Ban chấp hành trung ương   d) Chính phủ

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải:  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, gồm 914 câu (Lưu ý không có phần văn bản của tỉnh Hà TĨnh) .

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *