Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận tỉnh Lào Cai 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Lào Cai năm 2021 được biên soạn theo  Thông báo số: 132/TB-BTCTU ngày 06/8/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai:

Phần I. Kiến thức chung đối với công chức

1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:  

2. Luật Cán bộ, công chức (Luật số 22/2018/QH12 ngày 13/11/2018; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019)

3. Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về việc quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận tỉnh Lào Cai 2021
Tài liệu thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận tỉnh Lào Cai 2021

4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

5. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương  về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

Phần II. Kiến thức chung đối với viên chức

1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:  

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

5. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021.

Câu 1 . Thẩm quyền đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

a) Quốc hội     b) Chính phủ    c) Thủ tướng Chính phủ   d) Bộ Tư pháp

Đáp án C

Câu 2. Theo Hiến pháp 2013 thì Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do?

a) luật định     b) pháp luật quy định    c) Quốc hội quy định    d) Chính phủ quy định

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật cán bộ công chức thì Khi chuyển ngạch công chức?

a) Được kết hợp nâng ngạch   b) Được nâng bậc lương

c) Chỉ được nâng ngạch, không được nâng bậc lương   d) Không được kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lương

Đáp án D

Câu 4. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển theo quy định trong thời gian nào?

a) Chậm nhất 25 ngày kể từ ngày nhận được danh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch

b) Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch

c) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch

d)Tùy trường hợp

Đáp án C

Câu 5.  Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác không có đơn vị cấu thành thì thành phần dự họp kiểm điểm ?

a) toàn thể công chức của đơn vị cấu thành; đại diện lãnh đạo, công đoàn, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức.

b) toàn thể công chức của đơn vị cấu thành; đại diện lãnh đạo, cấp ủy, công đoàn, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức.

c) toàn thể công chức của đơn vị cấu thành; đại diện lãnh đạo, cấp ủy, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức.

d) toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức

Đáp án D

Câu 6. Văn bản sao dưới mọi hình thức đều phải bảo đảm đủ các thành phần thể thức bản sao nào dưới đây?

a) Tên cơ quan sao văn bản. Số và ký hiệu bản sao. Địa danh và ngày, tháng, năm sao văn bản.Chức vụ, chữ ký, họ tên người ký sao và dấu cơ quan sao.

b) Tên cơ quan sao văn bản. Địa danh và ngày, tháng, năm sao văn bản.Chức vụ, chữ ký, họ tên người ký sao và dấu cơ quan sao. Nơi nhận bản sao.

c) Tên cơ quan sao văn bản. Số và ký hiệu bản sao. Chức vụ, chữ ký, họ tên người ký sao và dấu cơ quan sao. Nơi nhận bản sao.

d) Tên cơ quan sao văn bản. Số và ký hiệu bản sao. Địa danh và ngày, tháng, năm sao văn bản.Chức vụ, chữ ký, họ tên người ký sao và dấu cơ quan sao. Nơi nhận bản sao.

Đáp án D

Câu 7.Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Số trang văn bản được quy định như sau

a. Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất.

b. Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất.

c. Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất.

d. Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất.

Đáp án C

Câu 98. Một trong những chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật Viên chức là?

a)Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; nhập chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

b)Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

c)Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án C

Câu 9. Trường hợp thay đổi nội dung thông báo tuyển dụng chỉ được thực hiện khi nào?

a) trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 05 ngày     b) trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 03 ngày

c) trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 01 ngày   d) trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải:

+Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức  vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021, gồm 647 câu trắc nghiệm có đáp án.

+Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  viên chức  vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021, gồm 548 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *