Tài liệu thi giáo viên mầm non, tiểu học, THCS thành phố Nam Định 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  thi giáo viên mầm non, tiểu học, THCS thành phố Nam Định năm 2023, theo Thông báo 09/TB-HĐTD ngày 13/10/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Nam Định về ban hành Danh mục tài liệu tham khảo vòng 1 đối với vị trí việc làm Giáo viên Mầm non, Giáo viên Tiểu học, Giáo viên THCS và Danh mục tài liệu tham khảo vòng 2 đối với vị trí việc làm Kế toán trường Mầm non kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND thành phố Nam Định năm 2023

I. Vị trí việc làm giáo viên mầm non

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

4. Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy định về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên

5. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

6. Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Điều lệ Trường mầm non

Tài liệu thi giáo viên mầm non, tiểu học, THCS thành phố Nam Định 2023
Tài liệu thi giáo viên mầm non, tiểu học, THCS thành phố Nam Định 2023

II. Vị trí việc làm giáo viên tiểu học

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

4. Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy định về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên

5. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

6. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học.

III. Vị trí việc làm giáo viên THCS

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

4. Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy định về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên

5. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

6. Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thành phố Nam Định năm 2023

Câu 1.  Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ? (Luật mới)

a) đủ 12 tháng đến 24 tháng.

b) đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) đủ 12 tháng đến 60 tháng.

Đáp án C

Câu 2. Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc bao nhiêu ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức? (Luật mới)

a) 45 ngày

b) 60 ngày

c) 90 ngày

Đáp án B

Câu 3.  Thời hạn biệt phái viên chức không quá mấy  năm?

a) 01 năm

b) 02 năm

c) 03 năm

d) 05 năm

Đáp án C

Câu 4. Căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp mấy hạng?

a) 03 hạng

b) 04 hạng

c) 05 hạng

d) 06 hạng

Đáp án C

Câu 5. Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng đối với?

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học, cha mẹ người học trong các cơ sở giáo dục

b) Giáo viên, nhân viên, người học, cha mẹ người học trong các cơ sở giáo dục

c) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học trong các cơ sở giáo dục

Đáp án A

Câu 6. Nguyên tắc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục Thể hiện được các giá trị cốt lõi nào?

a) Yêu thương, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong cơ sở giáo dục đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và đối với chính mình.

b) Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong cơ sở giáo dục đối với người khác, đối với môi trường xung quanh .

c) Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong cơ sở giáo dục đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và đối với chính mình.

Đáp án C

Câu 7. Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo, “Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như : cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại”. là một trong những quy định tại:

a) Điều 3 – Phẩm chất chính trị.

b) Điều 5 – Lối sống, tác phong

c) Điều 4 – Đạo đức nghề nghiệp.

d) Điều 6 – Giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo.

Đáp án D

Câu 8. Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo, “Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, ngư-ời khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác”. là một trong những quy định tại:

a) Điều 3 – Phẩm chất chính trị.

b) Điều 5 – Lối sống, tác phong

c) Điều 4 – Đạo đức nghề nghiệp.

d) Điều 6 – Giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo.

Đáp án D

Câu 9. Trường tiểu học do cơ quan nào thành lập và quản lý?

a) UBND cấp tỉnh

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

c) UBND cấp huyện

d) Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đáp án C

Câu 10.  Nhóm trẻ từ 03 đến 12 tháng tuổi, Số lượng trẻ em tối đa trong một nhóm trẻ là?

a) 10 trẻ em

b) 15 trẻ em

c )20 trẻ em

d) 25 trẻ em

Đáp án B

Câu 11.   Ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên, nhân viên phải?

a) bảo đảm tính sư phạm, đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh

b) bảo đảm tính sư phạm, đúng mực, có tác dụng đối với học sinh

c) bảo đảm tính sư phạm, đúng mực, có tác dụng ren đe, giáo dục đối với học sinh

Đáp án A

Câu 12. Trang phục của giáo viên, nhân viên phải?

a) chỉnh tề, gọn gàng phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

b) chỉnh tề, lịch sự phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

c) chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải:

1. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  viên chức giáo viên Mầm non thành phố Nam Định năm 2023, gồm 306 câu.

2. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  viên chức giáo viên Tiểu học thành phố Nam Định năm 2023, gồm 284 câu.

3. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  viên chức giáo viên Trung học cơ sở thành phố Nam Định năm 2023, gồm 329 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *