Tài liệu thi khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Vĩnh Long 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Vĩnh Long năm 2022, gồm 453 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng tình Vĩnh Long năm 2022 được trangtinphapluat.com biên soạn dựa theo Danh mục tài liệu ôn tập đăng tải trên cổng thông tin điện tử Đảng cộng sản tỉnh Vĩnh Long, tập trung vào 11 nội dung như sau:

1. Nội dung 1. Nhà nước trong hệ thống chính trị

2. Nội dung 2. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

3. Nội dung 3. Hiến pháp 2013.

4. Nội dung 4. Luật tổ chức chính quyền địa phương  

5. Nội dung 5. Luật Cán bộ, công chức  2008

Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tài liệu thi khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh Vĩnh Long 2022

6. Nội dung 6.Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019

7. Nội dung 7. Nghị định 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

8. Nội dung 8. Nghị đinh 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

9. Nội dung 9. Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

10. Nội dung 10. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

11.Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Vĩnh Long năm 2022 do trangtinphapluat.com biên soạn theo y đề cương gợi ý của tỉnh Vĩnh Long.

Câu 1 . Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được?

a) mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Ủy bannhân dân cùng cấp khi bàn về các vấn đề có liên quan đến địa phương

b) mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Ủy bannhân dân cùng cấp khi bàn về các vấn đề có liên quan

c) mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Ủy bannhân dân cùng cấp

Đáp án B

Câu 2. Đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu bổ sung bắt đầu làm nhiệm vụ đại biểu từ?

a) Từ ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau cuộc bầu cử bổ sung đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau

b) Từ ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau cuộc bầu cử bổ sung đến ngày bầu cử của Hội đồng nhân dân khóa sau

c) Từ ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau cuộc bầu cử bổ sung đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau

d) Từ ngày khai mạc kỳ họp cuộc bầu cử bổ sung đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau

Đáp án C

Câu 3. Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do cơ quan nào bầu?

a) Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu

b) Hội đồng nhân dân cùng cấp trên

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân bầu

d) Đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu

Đáp án A

Câu 4. Theo Hiến pháp 2013 thì Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh?

a) được Nhà nước bảo hộ và không bị quốc hữu hóa.

b) được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa.

c) được pháp luật bảo vệ và không bị quốc hữu hóa.

d) được Nhà nước bảo vệ và không bị quốc hữu hóa.

Đáp án B

Câu 5. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thực hiện mục tiêu?

a) dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

b) dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

c) dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, công dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Đáp án B

Câu 6. Đảng lãnh đạo thông qua?

a) Tổ chức đảng và đảng viên

b) Tổ chức đảng và đảng viên trong các tổ chức của hệ thống chính trị

c) Thông qua Nhà nước

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 9. Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm?

a) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị

b) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp

c) Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội

Đáp an C

Câu 10. Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

b) Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

c) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 11. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, kỳ thi tuyển công chức nếu vòng 1 (Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung) được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, nội dung thi gồm những phần nào?

A. Ngoại ngữ và Tin học

B. Kiến thức chung và Ngoại ngữ (trừ trường hợp được miễn ngoại ngữ)

C. Kiến thức chung và Tin học

D. Kiến thức chung và Ngoại ngữ và Tin học

Đáp án B

  • Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Vĩnh Long năm 2022 gồm 453 câu trắc nghiêm do trangtinphapluat.com biên soạn theo y đề cương gợi ý của tỉnh Vĩnh Long

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu tin học thi công chức, viên chức 6 modul tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung  công chức tại đây

 

.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *