Tài liệu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh An Giang năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023 (thi ngày 31/5/2024)  theo Thông báo số 05/TB-HĐT ngày 07/5/2024 của Hội đồng thi về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023.

 Danh mục tài liệu dùng cho việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức được ban hành kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-HĐXDNH ngày 05/10/2021 của Chủ tịch hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án thuộc Bộ Nội vụ. (Xem danh mục tài liệu TẠI ĐÂY).

Tài liệu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh An Giang năm 2024
Tài liệu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh An Giang năm 2024

Dưới đây là Bộ câu hỏi ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2024 với hơn 1000 câu theo danh mục tại Quyết định số 1090/QĐ-HĐXDNH

Câu 1. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước?

a) Quốc hội về những quyết định của mình

b) Nhà nước về những quyết định của mình

c) Chính phủ về những quyết định của mình

d) Nhân dân về những quyết định của mình

Đáp án D

Câu 2. Theo Luật Tổ chức Chính phủ thì Chính phủ là cơ quan?

a) quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

b) hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

c) nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Đáp án B

Câu 3. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân là?

a) Thường trực Hội đồng nhân dân

b) Các ban của Hội đồng nhân dân

c) Ủy ban nhân dân

d) Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân

Đáp án A

Câu 4. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, nội dung nào dưới đây là căn cứ  để thực hiện việc luân chuyển công chức?

a) Quan điểm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

b) Yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức

c) Yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và khả năng ngoại giao của công chức

d) Yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch và kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực

đáp án B

Câu 5. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020, loại văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây không được quy định hiệu lực trở về trước?

a) Thông tư của Bộ trưởng

b) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

c) Nghị định của Chính phủ

d) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Đáp án D

Câu 6. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018,  quyết định kỷ luật đối với người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực được công khai tại?

a) Chi bộ nơi người bị xử lý kỷ luật sinh hoạt đảng

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật làm việc

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật làm việc và các tổ chức liên quan

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật làm việc và chi bộ nơi cư trú của người bị xử lý kỷ luật

Đáp án B

Câu 7. Theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP  ngày 01/7/2019 của Chính phủ, người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được hưởng chế độ, chính sách như thế nào?

a) Được hưởng lương cơ bản theo vị trí việc làm mới

b) Được hưởng lương cơ bản theo vị trí việc làm như trước khi bị đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác

c) Được hưởng chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp khác theo vị trí công tác mới

d) Được giữ nguyên chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp khác như ở vị trí công tác trước khi bị đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác

Đáp án D

Câu 8. Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước?

a) Là nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

b) Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

c) Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

d) Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao

Đáp án B

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 9. Một trong những nội dung cơ bản về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A.Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

B.Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

C.Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

D. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đạo đức, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Đáp án C

Câu 10. Đến năm bao nhiêu thì Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

a) 2023

b) 2025

c) 2027

d) 2030

Đáp án B

Câu 11. Thời gian tập sự được bao nhiêu tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C?

a) 03 tháng

b) 06 tháng

c) 09 tháng

d) 12 tháng

Đáp án D

Câu 11. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm?

a) Chính trị tư tưởng;  Đạo đức, lối sống; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

 b) Chính trị tư tưởng; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

c) Chính trị tư tưởng;  Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

đáp án C

Câu 12. Viên chức quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách. Cảnh cáo. Miễn nhiệm. Buộc thôi việc.

b) Khiển trách. Cảnh cáo. Bãi nhiệm. Buộc thôi việc.

c) Khiển trách. Cảnh cáo. Cách chức. Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 13.   Từ năm 2035 trở đi Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường   đối với lao động nữ là?

a) 59 tuổi 4 tháng

b) 59 tuổi 8 tháng

c) 60 tuổi

d) 62 tuổi

Đáp án C

Câu 14. Quyền nào dưới đây không phải là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

a) Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

b) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

c) Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.

d) Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.

Đáp án D

Câu 15.  Thời hạn biệt phái viên chức không quá mấy  năm?

a) 01 năm

b) 02 năm

c) 03 năm

d) 05 năm

Đáp án C

Câu 16. Căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp mấy hạng?

a) 03 hạng

b) 04 hạng

c) 05 hạng

d) 06 hạng

Đáp án C

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi  nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023 (thi ngày 31/5/2024) với hơn 1000 câu

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *