Tài liệu thi nâng ngạch công chức tỉnh Lai Châu năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023 theo Thông báo 05/TB-HĐ ngày 19/01/2024 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Lai Châu thông báo Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập phục vụ thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013).
2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức).
3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
6. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

7. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 2021 và Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2021- 2030.

Tài liệu thi nâng ngạch công chức tỉnh Lai Châu năm 2023
Tài liệu thi nâng ngạch công chức tỉnh Lai Châu năm 2023

8. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 27/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

9. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
10. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

11. Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

12. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP.

13. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 123/2016/NĐ- CP.
14. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

15. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
16. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

17. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

18. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

19. Nghị định số 158/NĐ- CP ngày 22/11/2028 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

20. Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước các ngạch công chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023

Câu 1. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân. 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Đáp án B

Câu 2. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?

A.Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

B.Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

C.Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước.

D.Thực hiện bình đẳng giới.

Đáp án A

Câu 3. Thẩm quyền nào dưới đây thuộc Chính phủ?

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tiêu chí thành lập và slượng biên chế ti thiểu để tổ chức đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

b) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

c) Quy định tiêu chí thành lập và số lượng biên chế tối đa để tổ chức đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

d) Đáp án B và C

Đáp án A

Câu 4.  Ủy ban nhân dân họp họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất trong các trường hợp sau đây?

a) Do Chủ tịch Ủy bannhân dân quyết định;

b) Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp trên trực tiếp, đối với phiên họp Ủy bannhân dân cấp tỉnh thì theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ;

c) Theo yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số thành viên Ủy bannhân dân.

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Câu 5. Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề nào dưới đây?

a) Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;

b) Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành;

c) Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân;

d) Tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

Đáp án D

Câu 4. Theo Luật Phòng chống tham nhũng thì phạm vi điều chỉnh của Luật là?

a) Quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

b) Quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng

c) Quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

d) Quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng hoặc hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Đáp án A

Câu 5. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng,  việc Xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, Cơ quan nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm nào dưới đây?

a) Xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ;

b) Công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ;

c) Thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

d) Tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án D

Câu  6. “Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức độ khá cao. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược có bước chuyển biến tích cực, đạt một số kết quả đáng khích lệ” là đánh giá về thành tựu của:

A.Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

B.Việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020

C.35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991.

D.Cả ba đáp án trên.

Đáp án B

Câu 7. Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội XIII đã có đánh giá như thế nào?

A.Đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

B.Đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

C.Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

D.Đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử (…) Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Đáp án D

Câu 8. Để thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 26 thì có ấy nhiệm vụ trọng tâm và đột phá?

a) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

b) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhiệm vụ đột phá

c) 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

Đáp án A

Câu 9. Một trong những mục tiêu cụ thể từ năm2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII?

a) Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp

b) Đến năm 2025, tiền lương cao nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

c) Đến năm 2025, tiền ương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương cao nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp

d) Đến năm 2030, tiền lương cao nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp

Đáp án B

Câu 10. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định?

a) thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó hoặc văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

b) thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

c) thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

Đáp án C

Câu 11. Cơ cấu tổ chức của Bộ gồm?

a) Vụ; Văn phòng; Thanh tra; Cục (nếu có); Tổng cục (nếu có); Đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Vụ; Văn phòng; Thanh tra; Cục  Tổng cục (nếu có); Đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Vụ; Văn phòng; Thanh tra; Cục (nếu có); Tổng cục ; Đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án A

Câu 12. Trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày có căn cứ đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột lợi ích người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người có chức vụ, quyền hạn quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn

a) 2 ngày

b) 3 ngày

c) 4 ngày

d) 5 ngày

Đáp án D

Câu 13. Trong thời gian tập sự, Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng, Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng?

a) 80%

b) 85%

c) 90%

d) 100%

Đáp án D

Câu 14.   Từ năm 2035 trở đi Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường   đối với lao động nữ là?

a) 59 tuổi 4 tháng

b) 59 tuổi 8 tháng

c) 60 tuổi

d) 62 tuổi

Đáp án C

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan hành chính tỉnh Lai Châu năm 2023, gồm 1688 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức , thăng hạng viên chức tại đây

 

 

  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *