Tài liệu thi nâng ngạch lên chuyên viên tỉnh Thừa Thiên Huế 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, gồm 630 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi lên chuyên viên và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 được biên soạn theo Công văn số 14/SNV-TCCC ngày  06/1 /2022 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế  về danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương năm 2021, tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013:
+ Chế độ chính trị.
+ Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
+ Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường.
2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019:

Tài liệu thi nâng ngạch lên chuyên viên tỉnh Thừa Thiên Huế 2022
Tài liệu thi nâng ngạch lên chuyên viên tỉnh Thừa Thiên Huế 2022

+ Những quy định chung.
+ Chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.
+ Hoạt động của Ủy ban nhân dân.
3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019:

+ Những quy định chung.
+ Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức.
+ Các quy định về ngạch công chức.
+ Quyền, nghĩa vụ của viên chức.
+ Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm của viên chức.
4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018:
+ Những quy định chung.
+ Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị.
5. Cải cách hành chính:
+ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
+ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
+ Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015:
+ Những quy định chung.
+ Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật.
7. Thể thức, kỹ thuật và mẫu trình bày văn bản hành chính theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021:

Câu 1. Theo HIến pháp năm 2013 thì Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp nào?

a) Trong trường hợp thật cần thiết do luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai. 

b) Trong trường hợp thật cần thiết do pháp luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

c) Trong trường hợp cần thiết do luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

Đáp án A

Câu 2. Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là?

a) các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình

b) các tổ chức chính trị – xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, hội viên tổ chức mình

c) các tổ chức chính trị – xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình

Đáp án C

Câu 3. Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do?

a) cử tri bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

b) cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

c) cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Đáp án C

Câu 4. Phiên họp Ủy ban nhân dân chỉ được tiến hành khi có bao nhiêu tổng số thành viên Ủy ban nhân dân tham dự.

a) ít nhất một phần ba   b) ít nhất hai phần ba  c) ít nhất một phần hai

Đáp án B

Câu 5. Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?

a) chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực tỉnh, phường, thị trấn.

b) chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, xã, phường, thị trấn.

c) chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phường, thị trấn.

Đáp án C

Câu 6. Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ

a) Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

b) Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước.

Đáp án A

Câu 7. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc nào?

a) công khai, bình đẳng, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

b) bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

c) bình đẳng, minh bạch, công khai, , khách quan và đúng pháp luật.

Đáp án B

Câu 8 Tài sản nào sau đây phải thực hiện kê khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018?

a) Nhà ở.        b) Sổ tiết kiệm với số tiền 45 triệu đồng.

c) Đá quý trị giá 49 triệu đồng.    d) Xe máy trị giá 40 triệu đồng.

Đáp án A

Câu  9. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có mấy quan điểm?

a) 03 quan điểm    b) 04 quan điểm   c) 05 quan điểm    d) 06 quan điểm

Đáp án C

Câu 10. Văn bản quy phạm pháp luật phải?

a) quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, quy định chung chung, quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.

b) quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.

c) quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản pháp luật khác.

Đáp án B

Câu 11. “Văn bản hành chính” là?

a) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

b) văn bản hình thành trong quá trình giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

c) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, gồm 630 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *